10 bodov pre starostu o civilnej ochrane

Aké základné vedomosti by mal mať starosta obce o civilnej ochrane?

Dátum publikácie:11. 6. 2021
Autor:Ing. Peter Beňadik

tt_muzi-diskutuju

10 bodov, ktoré by mal vedieť starosta obce o civilnej ochrane

Na Slovensku máme 2 749 vidieckych obcí (bez miest), ktoré sa vyznačujú rôznorodosťou z hľadiska geografického rozloženia, počtu obyvateľov, ale aj možného ohrozenia. V prípade vzniku obdobia ohrozenia alebo obdobia pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok obyvateľov obce, je to práve obec, ktorá môže zasiahnuť do bežného života vlastných obyvateľov a ustanoviť ich nezvyčajný režim života.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon o obecnom zriadení. Starosta je štatutárnym orgánom obce, a teda musí plniť určité povinnosti aj v oblasti civilnej ochrany. V zmysle predpisov je povinnosťou starostu prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Aké základné vedomosti by mal mať starosta obce o civilnej ochrane?

  1. Na Slovensku od roku 1994 platí zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom uvedeným zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby. Pri plnení úloh civilnej ochrany spolupracuje obec s okresnými úradmi, samosprávnymi krajmi, ministerstvom vnútra, ale aj s právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné v prípadoch mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie pri záchranných prácach.
  2. Základnou povinnosťou obce je oboznámiť sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a na ich základe vypracovať plán ochrany obyvateľstva. Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.
  3. Pri preventívnej činnosti, ako aj pri vzniku mimoriadnej udalosti vždy koordinovať plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami na území obce.
  4. Nie je v ľudských možnostiach starostu zabezpečiť všetky úlohy civilnej ochrany osobne sám. Preto je nevyhnutné vytvárať jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce. Samozrejmosťou je skutočnosť, že ak sú jednotky civilnej ochrany alebo zariadenia civilnej ochrany zriadené, musí byť zabezpečená ich akcieschopnosť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto povinnosti je aj zabezpečiť a vykonávať prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Pod jednotkou civilnej ochrany si možno predstaviť určenú skupinu osôb (napr. z radov zamestnancov obce), ktorá je odborne pripravená a materiálne vybavená na plnenie úloh civilnej ochrany v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásenia mimoriadnej situácie.
  5. Obec je povinná plánovať, vyhlasovať, riadiť a zabezpečovať evakuáciu i poskytovať núdzové ubytovanie, núdzové zásobovanie evakuovaným. Obec musí byť pripravená poskytnúť  nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce. Podľa potreby obec musí určiť aj vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečovať ich potrebné úpravy (napr. podľa plánov ukrytia). Nevyhnutnosťou pre splnenie tejto povinnosti je viesť evidenciu evakuovaných osôb s uvedením evakuačného miesta.
  6. ...

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

10 bodov pre starostu o civilnej ochrane

 


Autor: Ing. Peter Beňadik

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.