10 najčastejších chýb firiem v oblasti ochrany životného prostredia

Článok je určený podnikovým manažérom zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia. Autorka uvádza 10 najčastejších chýb, s ktorými sa v praxi v oblasti ekológie stretla. S nárastom počtu legislatívnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a v oblasti odpadového hospodárstva sa v praxi stáva, že podnikatelia často nevedia o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy životného prostredia alebo si povinnosti plnia nedostatočne, čo sa pri kontrole zo strany štátnych inštitúcií prejaví sankcionovaním spoločnosti.

Dátum publikácie:7. 10. 2019
Autor:Ing. Dana Hanovcová

 

tt_manazersky-checklist

Článok je určený podnikovým manažérom zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia. S nárastom počtu legislatívnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a v oblasti odpadového hospodárstva sa v praxi stáva, že podnikatelia často nevedia o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy životného prostredia alebo si povinnosti plnia nedostatočne, čo sa pri kontrole zo strany štátnych inštitúcií prejaví sankcionovaním spoločnosti.

 

V článku autorka uvádza 10 najčastejších chýb, s ktorými sa v praxi v oblasti ekológie stretla:

 

  1. Kúrenie olejovými kotlami bez autorizácie
  2. Chýbajúca registrácia pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach
  3. Nesprávne odovzdávanie tonerov
  4. Chýbajúca registrácia v registroch výrobcov vyhradeného výrobku
  5. Nedostatky súvisiace so sprievodným listom nebezpečného odpadu
  6. Nekategorizovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, chýba súhlas na prevádzkovanie
  7. Neoznámenie spotreby palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spotreby palív a surovín, nevedenie evidencie
  8. Chybné používanie paliva s obsahom lepidiel, náterových látok, farbív a iných prísad
  9. Chýbajúci havarijný plán
  10. Neoznámenie údajov o fluórovaných skleníkových plynoch

 

Podrobnosti k najčastejším chybám nájdete v celom znení článku. Prajeme, aby sa vo Vašom check-liste žiadné pochybenie neobjavilo.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

10 najčastejších chýb, ktorých sa firmy dopustia v oblasti životného prostredia

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner