Ako správne uzatvoriť zmluvu na odvoz a likvidáciu odpadu?

Ako správne uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom bude zber a spracovanie odpadov? S nábehom ISOHu budú toky odpadov transparentnejšie. Máte zmluvy v poriadku?

tt_ziarovka-recyklovat

Pri výkone podnikateľskej činnosti majú podnikatelia veľké množstvo povinností, ktoré im vyplývajú z rôznych zákonov. Medzi menej známe povinnosti patria povinnosti podnikateľov súvisiace s nakladaním s odpadmi. Každý podnikateľ je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadochZákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Okrem tejto všeobecnej povinnosti majú podnikatelia viacero iných povinností podľa zákona o odpadoch a jednou z nich je aj zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

 

Podnikatelia ako držitelia odpadu

Podnikatelia sa podľa zákona o odpadoch považujú za držiteľov odpaduPodľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o odpadoch: Je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.. Ako držitelia odpadov majú okrem iného nasledujúce povinnosti:

 1. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
  1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
 2. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nie je ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 4. Predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov.

V prípade, ak podnikateľ nevie zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva sám, je povinný odovzdať odpad osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

 

Osoba oprávnená nakladať s odpadmi

Osobou oprávnenou nakladať s odpadmi je osoba, ktorá má príslušný súhlas, resp. autorizáciu podľa zákona o odpadoch, resp. osoba, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi bez udeleného súhlasu. Podnikateľ taktiež môže odovzdať odpad inej osobe, ak sa na ňu vzťahujú výnimky podľa zákona o odpadoch.

 

Podnikateľ môže odpad odovzdať najmä nasledujúcim osobám:

 1. Osoba, ktorej bol udelený súhlas podľa ustanovenia § 97 zákona o odpadoch – napríklad zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, zariadenie na zber odpadov, zberný dvor, osoba s povolením na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
 2. Osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa ustanovenia § 89 zákona o odpadoch – napríklad autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, na spracovanie elektroodpadu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov atď.
 3. Osoba, ktorá je registrovaná podľa ustanovenia § 98 zákona o odpadoch – napríklad osoba, ktorá vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov; dopravca odpadu; prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton; obchodník.
 4. Fyzická osoba v domácnosti – držiteľ odpadu môže vybrané typy odpadu odovzdať aj osobe, ktorá nemá oprávnenie nakladať s odpadmi (fyzická osoba), ak ide o odpady vhodné na využitie v domácnosti a držiteľovi odpadu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch. Predmetom odovzdania môže byť odpad, ktorý je vhodný na využitie v domácnosti, napríklad ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu a zároveň nejde o nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.
 5.  Osoba, ktorá vykonáva spätný zber elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, odpadových pneumatík.
 6.  Osoba, ktorá bola poverená na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.

Keď si držiteľ odpadu vyberie oprávnenú osobu, ktorej odovzdá svoj odpad na spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, mal by s ňou uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom bude zber a spracovanie odpadov.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ako správne uzatvoriť zmluvu na odvoz a likvidáciu odpadu?

 


Autor: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., JUDr. Katarína Liebscherová

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.