Ako a prečo pripraviť firmu na audit systému manažérstva BOZP

Organizácie, ktoré majú záujem o zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti a zvyšovanie úrovne bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, sú často postavené pred otázku, či im certifikácia na systém manažérstva BOZP pomôže, no veľakrát nevedia, kde a ako začať. Článok má pomôcť pri zorientovaní sa v danej problematike.

Dátum publikácie:19. 1. 2021
Autor:Ing. Marián Faško

tt_standards-01-2021

Ako sa pripraviť na certifikáciu

Výber certifikačnej spoločnosti

Jedným z hlavných začiatočných krokov pred certifikáciou je určenie si, ktorou certifikačnou spoločnosťou chce byť organizácia certifikovaná. Pri výbere je potrebné zvážiť, či chce byť organizácia certifikovaná spoločnosťou, ktorá je lokálna, alebo spoločnosťou s menom známym aj v zahraniční. Pri tomto rozhodovaní môže spoločnosti pomôcť aj to, či má lokálne pôsobenie alebo pôsobí aj na zahraničných trhoch. Ak má pôsobisko aj v zahraniční, je dobré použiť miestne zastúpenie niektorej z medzinárodne známych spoločností. Ak má spoločnosť lokálne zastúpenie, je možno z dôvodu finančného hľadiska lepšie vykonať certifikáciu prostredníctvom jednej z lokálnych spoločností, ktoré bývajú spravidla lacnejšie. Pri tomto rozhodovaní sa však nemusí obávať, že „za menej peňazí“ dostane nižšiu kvalitu služieb, keďže aj certifikačné spoločnosti sú tiež pravidelne certifikované svojimi certifikačnými orgánmi, ktoré dohliadajú na kvalitu nimi vykonanej práce. Pri rozhodovaní je dobré si zvážiť aj to, či daná certifikačná spoločnosť vie dodať organizácii aj iné služby ako len certifikáciu a následné audity.

Medzi tieto služby patria hlavne:

  • školenia manažmentu,
  • školenia interných audítorov,
  • školenia zamerané na zvýšenie povedomia, vodcovstva a spoluúčasti na SMBOZP v organizácii.

Práve tieto školenia je dobre vykonať prostredníctvom externého školiteľa, keďže akokoľvek dobrý interný školiteľ nemá tak vysokú dôveryhodnosť ako externý, zvlášť ak je zavádzaný systém aj pre danú internú osobu nový. Z praxe je možné odporučiť, aby počiatočné oboznámenie so systémom bolo vykonané práve internou osobou a následne to, čo bolo povedané interne, bolo na externom školení potvrdené. V takomto prípade je vysoko pravdepodobné, že internista získa dôveru ostatných kolegov.

Aby dokázala organizácia správne a úspešne naplniť základnú požiadavku externého certifikačného auditu, t. j. splnenie požiadaviek normy, je potrebné, aby mala originál tejto normy k dispozícii. Ďalším predpokladom pre splnenie požiadaviek je aj správne pochopenie náležitostí normy. Ku správnemu pochopeniu náležitostí a vzájomných súvislostí článkov normy môže napomôcť preškolenie práve už spomínanou certifikačnou spoločnosťou.

Na to, aby správne pochopili normu všetci zainteresovaní pracovníci organizácie, je vhodné rozdeliť tieto školenia na viacero úrovní:

  1. školenie pre top manažment organizácie,
  2. preškolenie interných audítorov,
  3. školenie pre osoby, ktoré sa budú priamo venovať zavedeniu a udržiavaniu systému.

Na to, aby mali kroky vedúce k správnemu zavedeniu SMBOZP, ako sa vraví – „hlavu a pätu“, je podstatné, aby boli v organizácii určené zodpovednosti a právomoci všetkých riadiacich pracovníkov vrátane zodpovednosti za implementáciu a udržiavanie SMBOZP. V praxi sa odporúča, aby takýmto „predstaviteľom“ SMBOZP (a nová norma ho už nepožaduje) bol niekto z top manažmentu organizácie. Úlohu predstaviteľa je možné rozdeliť medzi viacerých členov top manažmentu, napr. je možné, aby boli za SMBOZP čiastkovo zodpovední všetci manažéri na svojich oddeleniach, pričom ich zastrešuje a vedie jeden hlavný predstaviteľ. Je vítané, ak toto uvedené vodcovstvo je pravidelne monitorované a na základe jeho plnenia je daný manažér aj hodnotený.

Jedným z ďalších krokov je, aby si organizácia vykonala prostredníctvom interných audítorov interné audity na svojich prevádzkach, resp. úsekoch. Je dobré, aby pri interných auditoch bol prítomný aj technik bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BT). Prítomnosť BT pri internom audite dáva predpoklad správneho posúdenia plnenia legislatívnych požiadaviek organizáciou. Pri internom audite je potrebné sa zamerať aj na aktuálnosť a dodržiavanie nastavených interných pravidiel z internej dokumentácii BOZP a či je správne nastavaný systém kontroly a riadenia zmien daných dokumentov. Pred výkonom interného auditu je potrebné vypracovať tzv. audit hárky alebo kontrolné zoznamy. Ich vypracovanie je zárukou toho, že interný audit bude na každej prevádzke vykonaný podľa vopred určeného štandardu. Pri vykonávaní interných auditov je potrebné brať do úvahy, aby boli na rizikovejších prevádzkach vykonané interné audity častejšie ako na ostatných. Ak sú pri interných auditoch nájdené nejaké nezrovnalosti v dokumentácii, je potrebné vykonať ich aktualizáciu spolu so zahrnutím prvkov a požiadaviek novej normy, resp. vypracovať aj novú požadovanú dokumentáciu. V praxi je dobré, aby požiadavky novej normy SMBOZP boli popísané v samostatnom internom dokumente a v ostatných sa na tento dokument len odvolávať. Tento spôsob vedenia dokumentácie je ľahšie udržiavať aktuálnym pri zmenách, ako kontrolovať a vykonávať zmeny vo viacerých dokumentoch.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ako a prečo pripraviť firmu na audit systému manažérstva BOZP

 


Autor: Ing. Marián Faško

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.