Bezpečnosť na stavbách od A po Z

Základná problematika bezpečnosti na stavbách: legislatíva, základné pojmy, plán BOZP pre konkrétne stavenisko, osoby zainteresované na stavbe, ich práva, povinnosti, vzájomné väzby a kontrolná činnosť.

Dátum publikácie:1. 6. 2021
Autor:Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

tt_stavebny-robotnik

1. Legislatíva a základné pojmy

Na začiatok treba spomenúť legislatívu, ktorá sa zaoberá touto tematikou:

 • nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko môžeme považovať za nosný predpis, ktorý rieši problematiku bezpečnosti na stavbe;
 • vyhláška č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností;
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
 • vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov;
 • nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Na úvod si určite musíme vysvetliť pár pojmov, s ktorými sa stretneme pri riešení bezpečnosti a celkovo činnosti na stavbe. Základný pojem, ktorý si rozoberieme, je stavenisko.

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Stavenisko je aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.

Teraz si môžeme definovať osoby, ktoré budú priamo zainteresované v stavbe, a to je stavebník a zhotoviteľ, stavebný dozor, koordinátor BOZP.

2. Osoby dotknuté v oblasti staveniska a stavieb

Stavebník je fyzická alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba. Prax na stavenisku – stavbu väčšinou nerealizuje jeden zhotoviteľ, ale je realizovaná viacerými subjektmi, ktoré je potrebné z hľadiska výkonu práce na spoločnom pracovisku najmä koordinovať. Samostatným právnym subjektom je aj živnostník, keďže koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Zhotoviteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje stavebné práce. Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen v rámci vlastného subjektu, ale aj vo vzťahu k ostatným účastníkom výstavby.

V prípade, že projekt realizuje jeden zhotoviteľ, tento zhotoviteľ musí byť schopný zrealizovať celú investičnú akciu výlučne vlastnými zamestnancami bez možnosti využitia práce subdodávateľov vrátane živnostníkov.

V prípade, že je projekt realizovaný viacerými zhotoviteľmi, stavebník je povinný poveriť/ustanoviť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti.

Koordinátor dokumentácie je v tomto prípade projektant stavby.

Koordinátor bezpečnosti môže byť autorizovaný bezpečnostný technik alebo stavebný dozor alebo stavbyvedúci (ktorý nesmie zároveň vykonávať funkciu stavbyvedúceho a koordinátora na tom istom stavenisku). Podľa zložitosti a rozsahu stavby môže stavebník poveriť jedného alebo aj viacerých koordinátorov dokumentácie a koordinátorov bezpečnosti.

Koordinátor bezpečnosti zabezpečuje pri realizácii stavebných prác na stavenisku koordináciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre tento účel môže zvolávať pracovné porady a stretnutia. Všetci (sub)dodávatelia (ich zodpovední zástupcovia a všetci zamestnanci) sú povinní riadiť sa pokynmi koordinátora bezpečnosti.

Koordinátor bezpečnosti je oprávnený prerušiť, resp. zastaviť výkon prác/činnosti v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život pracovníkov stavby. Zároveň je oprávnený vykonať u zamestnancov dychovú skúšku na obsah alkoholu v krvi a vykázať zo staveniska osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Musíme si povedať aj o ďalšej osobe, ktorá je súčasťou stavby, a tou je stavebný dozor. Stavebný dozor má v podstate za úlohu dohľad nad stavbou. Rozsah činností stavebného dozoru spočíva hlavne v sledovaní spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Sledovaním stavebného denníka je stavebný dozor informovaný o všetkých činnostiach so stavbou súvisiacich. Dôležitou úlohou stavebného dozoru je tiež zodpovednosť a spoluzodpovednosť za to, aby všetky úkony boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne stavebným zákonom. Stavebný dozor priamo zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Stavebný dozor je dôležitým orgánom, ktorý priamo vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu, ktorý podnikne ďalšie kroky. Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Stavebný dozor ako odborník vždy dôkladne preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme stavenisko a urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami. V súvislosti s pojmom stavebný dozor sa najčastejšie uvažuje o jednej spôsobilej osobe pri menších stavbách. Pri stavbách väčšieho rozsahu je potrebná tiež funkcia stavbyvedúceho.

Čo sa týka dennodenných činností na stavbe, tak hlavnú úlohu v ukladaní a kontrolovaní úloh má stavbyvedúci príslušnej stavby. Stavbyvedúci riadi všetkých pracovníkov na stavbe, predkladá bezpečné pracovné postupy a vykonávala obhliadky staveniska a postup prác.

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

Stavbyvedúci by mal oboznámiť pracovníkov, ktorí vstupujú na jeho stavbu, poprípade pracovisko zo základnými pravidlami pri výkonne ich činnosti. Môžeme si zhrnúť pár pravidiel oboznamovania nových pracovníkov na stavbe:

Oboznámenie zamestnancov s pracovnými a technologickými postupmi na konkrétne práce a o ich pracovnom zaradení. Oboznámenie zamestnancov s možnými rizikami a ohrozeniami, ktoré im pri danej práci a na danom pracovisku hrozia. Upozornenie na používanie predpísaných OOPP (ochranné okuliare; fixačný pásik pri práci vo výške, nad voľnou hĺbkou a nad technológiami; prenosné osobné osvetlenie). Upozornenie na zákaz rozoberania lešení neoprávnenými osobami. Aké sú najväčšie riziká a nebezpečenstvá na pracovisku. Oboznámenie viazačov bremien o správnom viazaní bremien a manipulácii s bremenami. Zamerať sa ďalej na prácu vo výškach a pri vykladaní materiálu z vozidiel. Dodržať bezpečné pracovné postupy.

Na pracovisku správne používať protipožiarne plachty, rozmiestniť dostatočné množstvo akcieschopných prenosných hasiacich prístrojov a povinností požiarnej asistenčnej hliadky. Udržiavať poriadok na pracovisku pred začiatkom, v priebehu, ako aj po ukončení prác. Iné záležitosti, ako napr. čísla povolení a podobne.

Vedúci stavebných prác zodpovedá za to, že na stavenisko bude povolený vstup len zamestnancom a personálu (sub)dodávateľov a účastníkov stavby, ktorí priamo plnia úlohy súvisiace s realizáciou stavby.

Neoprávnené osoby v žiadnom prípade nesmú vstupovať do ohrozených priestorov, v ktorých sú vykonávané kritické práce iným (sub)dodávateľom. Takéto priestory musia byť označené a zamestnanci prítomní na stavenisku musia byť o nich informovaní pred začatím vlastnej pracovnej činnosti.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Bezpečnosť na stavbách od A po Z

 


Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
 • 396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.