BIM v praxi požiarnej bezpečnosti stavieb

Požiarna bezpečnosť stavieb je jednou zo základných požiadaviek na stavbu a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie stavby počas všetkých štádií projektovania od projektu pre územné rozhodnutie cez projekt pre stavebné povolenie až k realizačnej dokumentácii. BIM Building  Information  Modeling (informačné modelovanie stavieb) je v poslednom období vyhľadávanou a používanou platformou pre projektantov stavieb a v budúcnosti bude neoddeliteľnou súčasťou aj facility managementu.

tt_dohoda-utavreta

Úvod

Požiarna bezpečnosť stavieb (ďalej len PBS) je jednou zo základných požiadaviek na stavbu podľa právneho predpisu Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení. PBS tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie stavby počas všetkých štádií projektovania od projektu pre územné rozhodnutie cez projekt pre stavebné povolenie až k realizačnej dokumentácii. V dnešnej dobe sa prechádza od projektovania v dvojrozmernom priestore do projektovania v troch dimenziách, dokonca v niektorých prípadoch sa do projektovej fázy zapracováva čas výstavby aj následnosť jednotlivých krokov stavebnej činnosti. Tu sa dostáva do povedomia prostredie BIM.

PBS a využívanie BIM prostredia

BIM Building  Information  Modeling (informačné modelovanie stavieb) je v poslednom období vyhľadávanou a používanou platformou pre projektantov stavieb a v budúcnosti bude neoddeliteľnou súčasťou aj facility managementu. V prostredí BIM je možné uchovávať množstvo informácií potrebných ako na výstavbu, tak aj na správu budov. Jednou z najdôležitejších častí stavby je aj PBS.

Už pri projektovaní sa musí stavba vyhodnotiť aj z pohľadu PBS, ako aj z pohľadu jednotlivých požiarnych zariadení, ktoré PBS predpisuje. Ide napríklad o zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, stabilné hasiace zariadenia, elektrickú požiarnu signalizáciu vrátane hlasovej signalizácie požiaru a núdzové osvetlenie. Každé z uvedených zariadení musí vyprojektovať, zrealizovať a nakoniec poskytovať pravidelný servis v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. a vyhlášky č. 94/2004 Z. z. iba osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou. V projektovej fáze je potrebné sa vyrovnať s množstvom detailov, ktoré tvoria celok PBS, ako rozdelenie objektu na požiarne úseky, stanovenie požiarnej odolnosti jednotlivých konštrukcií, definovanie zhromaždovacích priestorov, únikových ciest a podobne. Všetky tieto informácie musia byť zapracované v riešení PBS (požiarny projekt) a uchovávané pre ďalšiu budúcnosť stavby. Doteraz sa takýto proces riešil len projektovaním v dvojrozmernom priestore, kde boli tieto informácie zapracované vo výkresovej dokumentácii a technickej správe bez toho, aby správca objektu vedel presne identifikovať danú časť stavby a predstaviť si ju v trojrozmernom priestore. Dnes pri použití najnovších technológií a poznatkov sa začína do popredia dostávať prostredie BIM, v ktorom sú informácie o danej stavbe uchovávané od projektu pre stavebné povolenie až po jej ukončenie životnosti. V tomto prostredí je možné nielen projektovať danú stavbu v trojrozmernom priestore, ale aj uchovávať v danom modeli dokumenty potrebné pre správu objektu z pohľadu PBS. V prostredí BIM je možné spravovať objekt z pohľadu projektanta, zhotoviteľa, investora až po facility management. Z pohľadu PBS sa dajú do modelu vkladať údaje od špecialistov požiarnej ochrany (projektantov PBS), napríklad informácie o požiarnych vlastnostiach jednotlivých prvkov stavby až po údaje od zhotoviteľov požiarnych konštrukcií, ako napríklad vyhlásenia o parametroch pre jednotlivé požiarne konštrukcie.

Pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií a požiarno-technických zariadení vyvinula APPO SR e-aplikáciu OPK prístupnú na užívanie na linku https://opk.appo.sk/uvod, pomocou ktorej zhotoviteľ môže nahrať všetky potrebné dokumenty a táto aplikácia vytvorí celú dokumentáciu osvedčenia požiarnych konštrukcií (OPK) vo formáte PDF so všetkými náležitosťami požadovanými vyhláškou č. 94/2004 Z. z. Následne má zhotoviteľ možnosť dokumentáciu OPK vložiť do prostredia BIM a táto je dostupná napr. projektantovi na kontrolu, či zhotoviteľom deklarované vlastnosti jednotlivých prvkov sú také, ako boli požadované investorom, ako aj facility managementom stavby, ktorí túto dokumentáciu používajú na prevádzkovanie danej budovy. Management objektu môže v reálnom čase skontrolovať všetky komponenty daných zariadení, resp. požiarnych konštrukcií a kontaktovať priamo zhotoviteľov uvedených v dokumentácii OPK v prostredí BIM, pretože pri všetkých konštrukciách bude mať uvedené všetky potrebné informácie.

Záver

Častým problémom v súčasnosti je, že projektanti PBS po odovzdaní dokumentácie riešenia PBS spätne nevenujú pozornosť kontrole toho, či sú všetky požiarne konštrukcie zhotovené podľa požiadaviek požiarneho projektu, takisto ani investori sa nezaoberajú potrebou dokumentácie OPK, až do doby, kedy ich nevyzvú úrady na jej predloženie. V čase, keď zhotovitelia odovzdávajú jednotlivé dokumentácie OPK ku kolaudácii, však už nie je čas na jej kontrolu. Po kolaudácii sa dokumentácia OPK len založí a management budovy často nedisponuje informáciou, kto bol pôvodným projektantom budovy, kto zhotoviteľ danej konštrukcie alebo požiarno-technického zariadenia. Dokonca niekedy facility management ani nepozná lehotu, kedy by mal byť na dané zariadenie vykonávaný servis alebo revízia. Všetko toto by mohla technológia BIM zjednotiť a zefektívniť. Je však potrebné, aby investor a facility management mali záujem na projektovaní v prostredí BIM a hlavne, aby sa do daného prostredia dodávali všetky informácie a údaje potrebné na kolaudáciu, pretože tieto sú potrebné aj pri následnej správe daného objektu. Ak by bola dodržaná celá súslednosť krokov pri projektovaní, zhotovení a následnom užívaní stavby, tak ako bolo uvedené vyššie, bola by aj následná kontrola všetkých požiarnych konštrukcií, ako aj požiarno-technických zariadení jednoduchšia pre facility management aj pre výkon štátneho požiarneho dozoru. Požiarna bezpečnosť stavieb ako jedna zo základných požiadaviek na stavbu má veľký význam v bezpečnosti osôb a majetku, preto sa domnievame, že aj BIM prostredie bude dostávať v budúcnosti väčší priestor nielen v projektovaní, ale aj pri správe budovy.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

BIM v praxi požiarnej bezpečnosti stavieb

 

 


Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.