Biologicky rozložiteľný odpad a povinnosti subjektov pri zaobchádzaní s ním

Posledné novely zákona o odpadoch priniesli viacero zmien týkajúcich sa nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. V tomto článku si priblížime hlavné povinnosti podnikateľov a obcí v tejto oblasti.

tt_kompost

Čo je biologický odpad?

V súvislosti s biologickým odpadom obsahuje zákon o odpadoch definície štyroch nasledujúcich pojmov:

  • biologicky rozložiteľný odpad,
  • biologicky odpad,
  • biologicky rozložiteľné komunálne odpady,
  • potravinový odpad.

Pod pojmom biologicky rozložiteľný odpad sa rozumie odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Tento pojem je prevzatý z článku 2 písm. m) Smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov.

 

Pod pojmom biologický odpad sa rozumie odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný, a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

Tento pojem je prevzatý z článku 3 bod 4 Smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

 

Tieto dve definície nie sú totožné, aj keď sú podobné. Slovenská republika mala povinnosť transponovať obidve vyššie uvedené smernice, a teda aj definície obidvoch pojmov. Zákon o odpadoch však zväčša nepoužíva pojem biologický odpad a väčšina povinností je spojených s biologicky rozložiteľným odpadom alebo biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

 

Pod pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa rozumejú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

 

Podľa katalógu odpadov patria do skupiny 20 nasledujúce druhy odpadov:

a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01 (20 01)

Do tejto kategórie patrí napríklad biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08).

b) Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02)

Do tejto kategórie patrí napríklad biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01).

c) Iné komunálne odpady (20 03)

Do tejto kategórie patrí napríklad zmesový komunálny odpad (20 03 01) alebo odpad z trhovísk (20 03 02).

 

Pod pojmom potravinový odpad sa rozumejú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.

 

Za potraviny sa považujú akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované, alebo nespracované, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na ňu určené. Patria sem aj nápoje, žuvačky a všetky látky vrátane vody, zámerne pridávanej do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy. Negatívna definícia určuje, že medzi potraviny nepatria krmivá; živé zvieratá, ak nie sú pripravované s cieľom umiestnenia na trh pre ľudskú spotrebu; rastliny pred zberom; liečivá; kozmetické prostriedky; tabak a tabakové výrobky; omamné látky alebo psychotropné látky; rezíduá a kontaminanty.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Biologicky rozložiteľný odpad a povinnosti subjektov pri zaobchádzaní s ním

 


Autor: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., JUDr. Katarína Liebscherová

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.