BOZP v sklade

Inšpektori práce vykonávajú pravidelné kontroly zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vo veľkoskladoch a logistických centrách. Cieľom kontrol je preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP.

Dátum publikácie:29. 10. 2019
Autor:Ing. Mária Rusnačík Krempaská

 

tt_sklad

Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzičlánku medzi výrobou a spotrebou, podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, spravuje a ochraňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch, je teda súčasťou logistického reťazca každého podniku. Pri prevádzkovaní akéhokoľvek skladu alebo skladovacieho priestoru je potrebné poznať požiadavky stanovené legislatívou v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v skladoch, pohybe v sklade a manipulácii s materiálom a bremenami. V prvom rade je potrebné vedieť, čo je to sklad a ktoré priestory sú považované za sklad, tiež poznať spôsoby a techniky jednotlivých druhov skladovania a technologických procesov, ktoré je možné pri skladovaní použiť.

Inšpektori práce vykonávajú pravidelné kontroly zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vo veľkoskladoch a logistických centrách. Cieľom kontrol je preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP, oboznamovanie a informovanie zamestnancov, práca s motorovými vozíkmi, prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, evidencia a registrácia pracovných úrazov, spracovaná predpísaná dokumentácia a pod.

 

Najviac nedostatkov zistených pri kontrolách IP

 • nesprávne alebo chýbajúce bezpečnostné označenia priestorov skladovania,
 • nevhodné, neoznačené komunikácie, po ktorých sa pohybujú motorové vozíky,
 • materiál skladovaný v regáloch nespôsobilých na bezpečnú prevádzku vzhľadom na ich vyhotovenie a technický stav,
 • nedodržané bezpečnostno-technické požiadavky na komunikácie, schodiská, pevné rebríky, nakladacie plošiny, rampy a pod.,
 • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení bez znalosti o ich technickom stave,
 • zamestnávatelia nevydali pre svojich zamestnancov vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami a skladovaním materiálu.

 

Zistené závažné porušenia pri kontrolách IP:

 • nebezpečná manipulácia pri obsluhe motorových vozíkov (tzv. zakázaná manipulácia),
 • neposkytnutie predpísaných OOPP zamestnancom,
 • nevykonávanie kontroly používania poskytnutých OOPP,
 • prideľovanie pracovných prostriedkov v nevyhovujúcom technickom stave zamestnancom,
 • používanie necertifikovaných alebo poškodených rebríkov, regálov a pod.,
 • chýbajúce alebo nedostatočné vodorovné bezpečnostné značenie v skladoch, na manipulačných plochách,
 • obsluha vyhradených technických zariadení bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti,
 • technické prostriedky, vysokozdvižné vozíky prevádzkované bez predpísaných pravidelných kontrol a prehliadok, nesprávne vedená predpísaná dokumentácia,
 • nevykonanie preventívnych organizačných opatrení pred poškodením podporno-pohybovej sústavy pri ručnej manipulácii s bremenami a pod.

Všeobecne možno skonštatovať, že kontroly dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách z hľadiska prevencie plnia svoj cieľ. Nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozovali život a zdravie zamestnancov, zamestnávatelia ihneď odstránili a na ostatné nedostatky boli stanovené lehoty na odstránenie.

Zistené nedostatky často vyplývajú z nepochopenia implementácie jednotlivých ustanovení právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a tiež z nedbanlivosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia vo viacerých prípadoch vítajú poradenstvo, ktoré im inšpektori práce vedia poskytnúť. Kontroly IP majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v uvedenej oblasti.

Je preto dôležité venovať skladovaniu a logistike dostatočnú pozornosť a správne aplikovať všetky požiadavky stanovené právnymi predpismi. Najdôležitejšia je však prevencia a pravidelná kontrola dodržiavania stanovených štandardov a pravidiel, ktorá by mala byť súčasťou každodenných pracovných povinností zodpovedných vedúcich zamestnancov, nielen bezpečnostných technikov pri ich pravidelných kontrolách.

Bližšie podmienky pre jednotlivé formy a druhy skladovania sú ustanovené v slovenských technických normách.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

BOZP v sklade, skladovanie a manipulácia s bremenami

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 59/1982 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 281/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner