Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

Článok je určený pre podnikateľov v chemickom priemysle, ale aj pre niektorých podnikateľov v oblasti energetiky, spracovania a výroby kovov, nerastov, nakladania s odpadom a ďalších, napríklad výroba buničiny, papiera a lepenky, výroba kožušín, koží, bitúnky, hydinárne, ošipárne, všetky činnosti, ktoré spadajú pod integrované povolenie.

Dátum publikácie:13. 1. 2020
Autor:Ing. Dana Hanovcová

 

tt_okno-stare

Článok je určený pre podnikateľov v chemickom priemysle, ale aj pre niektorých podnikateľov v oblasti energetiky, spracovania a výroby kovov, nerastov, nakladania s odpadom a ďalších, napríklad výroba buničiny, papiera a lepenky, výroba kožušín, koží, bitúnky, hydinárne, ošipárne, všetky činnosti, ktoré spadajú pod integrované povolenie, sú uvedené Prílohe č. 1 zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Integrované povolenie komplexne rieši ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a je výsledkom konania predovšetkým v oblasti ochrany ovzdušia, vôd, odpadového hospodárstva, ale aj stavebného konania. SIŽP povolí činnosť v prevádzke, ak znečisťovaním prostredia neprekračuje normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné zákonné podmienky a predpisy.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Vykonávacím predpisom k zákonu o IPKZ je vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o IPKZ upravuje:

  • Integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia;
  • Práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok, v ktorých sa uskutočňujú priemyselné činnosti spadajúce pod režim IPKZ a uvedené v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ;
  • Úlohy orgánov verejnej správy v oblasti IPKZ;
  • Informačný systém IPKZ, ktorého súčasťou sú: register prevádzkovateľov a prevádzok vyžadujúcich IPKZ, register vydaných integrovaných povolení, údaje a informácie poskytované každoročne prevádzkovateľmi o prevádzkach, emisiách a výsledkoch monitorovania, normy kvality životného prostredia pre jednotlivé časti územia SR, informácie o najlepších dostupných technológiách (BAT) pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok, register oprávnených osôb;
  • Podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ.

Zákon o IPKZ rozlišuje jestvujúce prevádzky a nové prevádzky, platí, že žiadna prevádzka podliehajúca integrovanému povoľovaniu nemôže byť prevádzkovaná bez platného integrovaného povolenia.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.