Kam s bioodpadom

Článok obsahuje zhrnutie podstatných zmien v systéme nakladania s komunálnymi odpadmi očami obcí aj firiem od konca roku 2020 do roku 2023. Aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z odpadovej a veterinárnej legislatívy pri bioodpadoch? Čo schvaľuje veterinárna správa?

Dátum publikácie:3. 6. 2021
Autor:Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.

tt_odpad-v-rukach

Pokiaľ počujeme slová komunálny odpad, každý si predstaví odpad z domácností. Komunálny odpad však vzniká aj podnikateľom, a to nielen zmesový komunálny odpad.

 

Čo zaraďujeme pod komunálny odpad? Kto je zodpovedný za komunálny odpad v obci?

Od 14.10.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 285/2020 Z. z., ktorým sa zmenila zodpovednosť obcí a podnikateľskej sféry za komunálne odpady.

 

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o

 • zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 • zmesový odpad z iných zdrojov,
 • drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o

 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
 3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.

 

V praxi to znamená, že obec je povinná v rámci poplatku za komunálny odpad zabezpečiť firmám odvoz iba zmesového komunálneho odpadu. Odvoz ostatných vytriedených zložiek z komunálneho odpadu, tzn. napr. výsyp modrých a žltých kontajnerov, by si mal podnikateľ zabezpečiť priamo prostredníctvom zmluvnej spoločnosti.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.

Tzn., že na území obce môže zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu vykonávať aj iná spoločnosť ako len zazmluvnená obcou.

 

Čo patrí pod bioodpady a ako sa s nimi má nakladať?

Bioodpady rozdeľujeme na:

 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, tzv. zelené odpady.

Kde skončí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad? Aké sú možnosti?

Bioplynová stanica

Musí byť vybavená pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nemožno obísť, pre prijímané vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty s maximálnou veľkosťou častíc 12 mm pred ich vstupom do jednotky:

 1.  so zariadením na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °C počas jednej hodiny;
 2.  s prístrojom na kontinuálne zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a);
 3.  zodpovedajúcim systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

Štandardné parametre transformácie
Materiál kategórie 3 – kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina v bioplynovej stanici vybavenej pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

 1.  maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;
 2.  minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C;
 3.  minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

Kompostovacie zariadenia

Musí byť vybavené uzatvoreným kompostujúcim reaktorom alebo uzatvoreným priestorom, ktorý nemožno obísť, pre vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia a musí byť vybavené:

 1. zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase;
 2. prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a), v prípade potreby nepretržite;
 3. zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

Štandardné parametre transformácie
Materiál kategórie 3 – kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

 1. maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;
 2. minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C;
 3. minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

 

Väčšina obcí rozdáva malé kompostéry do domov, čím si splnia povinnosť triedenia kuchynského odpadu. Do domových kompostérov však nemôžeme vkladať všetok vyprodukovaný kuchynský odpad, tzn. časť končí v zmesovom komunálnom odpade. Je to síce legálne, ale konečnom dôsledku to predraží cenu odpadu. Od roku 2023 je zákaz skládkovania neupraveného odpadu. Firmy, ktoré budú pred skládkovaním upravovať daný odpad, premietnu zvýšené náklady do ceny odpadov.

Ďalšou možnosťou je odvoz do bioplynovej stanice. Pokiaľ má vytriedený kuchynský odpad skončiť v bioplynovej stanici, môžu domácnosti dávať do vedierok všetok kuchynský odpad, vrátane kostí, koží varenej stravy atď. Bioplynová stanica nemá problém ani s rôznymi vrecúškami, do ktorých bol kuchynský odpad zbieraný.

Čo robiť s „hotovým“ kompostom? Je to otázka na zamyslenie, keď si predstavíme rodinný dom s okrasnou záhradou. V kompostéri skončí väčšinou tráva, odrezky z kríkov, šupy zo zeleniny. Aj pri odbornom spracovaní takéhoto odpadu na kompost, hoci by bol kvalitný, nie je ho kde vysypať v okrasnej záhrade...

 

Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.

Viac informácií v celom znení článku.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Kam s bioodpadom

 


Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.