Manažérska abeceda hasiacich látok

Výber vhodnej hasiacej látky je dôležitý. Nie je možné zanedbať sprievodné efekty pri hasení, ako je dopad na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Dátum publikácie:29. 7. 2020
Autor:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

 

tt_ohen-poziarnik

Súčasťou každého pracovného priestoru sú prostriedky na uhasenie požiaru. Majú rôznu formu a prevedenie, ako napr. prenosné hasiace prístroje (laicky nazývané ručné), pojazdné hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, mobilné prostriedky atď., ale podstatu majú spoločnú: náplň, ktorou uhasia požiar – hasiacu látku.

V ponuke je pestrá zmes hasiacich látok a nie je možné konštatovať, že existuje univerzálna hasiaca látka. Pri umiestnení hasiaceho zariadenia s vhodnou hasiacou látkou je nutné zohľadňovať, čo bude horieť, kde a akým spôsobom. Ich použitie je ukotvené v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ďalšími vykonávacími predpismi.

Ciele

Hasiace látky sú špecifické substancie, ktoré slúžia na okamžité hasenie a mali by mať nasledujúce vlastnosti:

 • vysoký hasiaci účinok (rýchle prerušenie horenia na veľkej ploche pri malej spotrebe),
 • nesmú škodlivo pôsobiť na ľudský organizmus a životné prostredie pri ich použití,
 • nemali by vykazovať škodlivý účinok na predmety a materiály, na ktoré boli použité (ekologická nezávadnosť),
 • stálosť pri skladovaní (ide o látky, ktoré sú pripravené na použitie na dlhšie časové obdobie, min. 12/24 mesiacov).

Efektívnosť hasenia

Je myslená ako hasiaci účinok, ktorý je ovplyvnený vlastnosťami hasiacej látky, prostredím, kde sa uplatňuje a spôsobom hasenia. Rozoznávame:

 • ochladzovaním (hasenie na základe odoberania tepla – fyzikálny účinok),
 • zrieďovaním kyslíka (často nazývané ako dusivý efekt – fyzikálny účinok),
 • izoláciou (oddelením horľavej látky od vzduchu – fyzikálny účinok),
 • chemicky (antikatalytický alebo inhibičný účinok, hasenie na základe chemickej reakcie medzi horľavou látkou alebo kyslíkom s hasiacou látkou), ktorý je najúčinnejší.

Vo väčšine hasenia požiarov sa uplatňuje viacero účinkov naraz. Pri hasení vodou sa aplikuje chladiaci efekt (narušenie tepelnej rovnováhy), izolačný efekt (oddelenie horľavej látky a vzduchu/kyslíka) a zároveň vznikajúca vodná para zrieďuje prítomný kyslík vo vzduchu (požiarovišti). Snahou výrobcov je zvyšovať hasiacu účinnosť spájaním fyzikálnych účinkov s chemickými, čo sa im výrazne darí. Najúčinnejší hasiaci účinok je chemický, ale s negatívnym vplyvom na človeka a životné prostredie.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Manažérska abeceda hasiacich látok

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
 • 719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 67/2010 Z. z. Chemický zákon
 • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Funkcie

Partner