Manažment rizík v organizácii ako prevencia vzniku krízovej situácie

Každú podnikateľskú činnosť vo veľkej miere ovplyvňujú negatívne zmeny globálneho podnikateľského prostredia, čoho dôkazom sú aj obrovské dopady pandémie COVID-19 na podnikateľskú činnosť slovenských podnikov. Práve tu sa opäť potvrdzuje význam proaktívneho manažmentu rizík, ktorý by mal byť integrálnou súčasťou manažmentu podniku. Podnik tak môže preventívne posudzovať možné riziká spojené napr. s prerušením prevádzky a ich následky a mať pripravené opatrenia na ich zvládnutie a nielen reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. Manažment rizika je predpokladom zvyšovania úspešnosti realizovaných podnikateľských aktivít organizácie z pohľadu bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Dátum publikácie:21. 7. 2020
Autor:Doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

tt_risk-management

1. Manažment rizika ako súčasť manažérskych systémov

Manažment rizík v podnikateľskej činnosti nie je novou disciplínou. Turbulencia a zvraty vo vývoji svetového politického, ekonomického, ekologického i demografického prostredia si však vyžadujú stále nové modely posudzovania a riadenia (zvládania) rizika, ktoré zodpovedajú meniacim sa podmienkam. Podnikanie na domácej i medzinárodnej úrovni, inovácie, nové technológie, ale aj vplyvy konkurencie a rôznych nadnárodných organizácií, podmienky na podnikanie, prírodné živly či pandémie a mnohé iné faktory môžu byť pre podnik zdrojom rizika. Potreba poznať a riadiť riziko si vyžaduje odborné znalosti nielen na úseku manažmentu rizík, ale aj v príslušnej oblasti podnikania. Každý manažér, ktorý pracuje s rizikom, by mal byť schopný aplikovať zásady manažmentu rizika v podniku a zorganizovať prácu vyčleneného tímu. Mal by vedieť využívať informácie z ostatných manažérskych systémov podniku a prepojiť ich s manažmentom rizika.

Normy v oblasti manažmentu rizika v podnikateľskej činnosti majú len odporúčajúci charakter. Nie je teda možné prinútiť akúkoľvek organizáciu, aby sa nimi riadila. Dôležitejšia je teda motivácia. Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom spoločenská zodpovednosť. V súčasnosti je platná norma ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines. Na Slovensku je však ešte uplatňovaná ako STN ISO 31000:2019 Manažérstvo rizika – Návod. Formuluje zásady, charakterizuje systém a proces a poskytuje všeobecný návod na implementáciu manažmentu rizika. V záujme o čo najúčinnejšie zavedenie procesu manažmentu rizika bola spracovaná ISO/TR 31004:2013 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000 – Manažment rizika – usmernenie pre implementáciu ISO 31000. Poskytuje návod pre organizácie, ako účinne zaviesť manažment rizika a implementovať jeho princípy podľa ISO 31000. Norma ISO 31000 bola aj východiskom pre vytvorenie manuálu pre malé a stredné podniky a v roku 2015 bola publikovaná ISO 31000 Risk management – a practical quide for SMEs. Účelom normy ISO 31000 je harmonizácia procesov zameraných na manažment rizika v ostatných typoch noriem a štandardov. Sú v nej uvedené odporúčania, ako vypracovať, zaviesť a neustále zlepšovať systém manažmentu rizika, ale nie je možné ju použiť pre účely certifikácie.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Manažment rizík v organizácii ako prevencia vzniku krízovej situácie

 


Autor: Doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.