Manažment rizík v organizácii ako prevencia vzniku krízovej situácie

Každú podnikateľskú činnosť vo veľkej miere ovplyvňujú negatívne zmeny globálneho podnikateľského prostredia, čoho dôkazom sú aj obrovské dopady pandémie COVID-19 na podnikateľskú činnosť slovenských podnikov. Práve tu sa opäť potvrdzuje význam proaktívneho manažmentu rizík, ktorý by mal byť integrálnou súčasťou manažmentu podniku. Podnik tak môže preventívne posudzovať možné riziká spojené napr. s prerušením prevádzky a ich následky a mať pripravené opatrenia na ich zvládnutie a nielen reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. Manažment rizika je predpokladom zvyšovania úspešnosti realizovaných podnikateľských aktivít organizácie z pohľadu bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Dátum publikácie:21. 7. 2020
Autor:Doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

tt_risk-management

1. Manažment rizika ako súčasť manažérskych systémov

Manažment rizík v podnikateľskej činnosti nie je novou disciplínou. Turbulencia a zvraty vo vývoji svetového politického, ekonomického, ekologického i demografického prostredia si však vyžadujú stále nové modely posudzovania a riadenia (zvládania) rizika, ktoré zodpovedajú meniacim sa podmienkam. Podnikanie na domácej i medzinárodnej úrovni, inovácie, nové technológie, ale aj vplyvy konkurencie a rôznych nadnárodných organizácií, podmienky na podnikanie, prírodné živly či pandémie a mnohé iné faktory môžu byť pre podnik zdrojom rizika. Potreba poznať a riadiť riziko si vyžaduje odborné znalosti nielen na úseku manažmentu rizík, ale aj v príslušnej oblasti podnikania. Každý manažér, ktorý pracuje s rizikom, by mal byť schopný aplikovať zásady manažmentu rizika v podniku a zorganizovať prácu vyčleneného tímu. Mal by vedieť využívať informácie z ostatných manažérskych systémov podniku a prepojiť ich s manažmentom rizika.

Normy v oblasti manažmentu rizika v podnikateľskej činnosti majú len odporúčajúci charakter. Nie je teda možné prinútiť akúkoľvek organizáciu, aby sa nimi riadila. Dôležitejšia je teda motivácia. Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom spoločenská zodpovednosť. V súčasnosti je platná norma ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines. Na Slovensku je však ešte uplatňovaná ako STN ISO 31000:2019 Manažérstvo rizika – Návod. Formuluje zásady, charakterizuje systém a proces a poskytuje všeobecný návod na implementáciu manažmentu rizika. V záujme o čo najúčinnejšie zavedenie procesu manažmentu rizika bola spracovaná ISO/TR 31004:2013 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000 – Manažment rizika – usmernenie pre implementáciu ISO 31000. Poskytuje návod pre organizácie, ako účinne zaviesť manažment rizika a implementovať jeho princípy podľa ISO 31000. Norma ISO 31000 bola aj východiskom pre vytvorenie manuálu pre malé a stredné podniky a v roku 2015 bola publikovaná ISO 31000 Risk management – a practical quide for SMEs. Účelom normy ISO 31000 je harmonizácia procesov zameraných na manažment rizika v ostatných typoch noriem a štandardov. Sú v nej uvedené odporúčania, ako vypracovať, zaviesť a neustále zlepšovať systém manažmentu rizika, ale nie je možné ju použiť pre účely certifikácie.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Manažment rizík v organizácii ako prevencia vzniku krízovej situácie

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner