Najčastejšie pochybenia v BOZP na stavbách

Je v kompetencii stavebníka dôsledne a neustále vyžadovať plnenie všetkých povinností osôb zúčastňujúcich sa na stavbe s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a to nielen „svojich“ zamestnancov, ale všetkých osôb, ktoré si na stavenisku plnia pracovné úlohy. K tomu prispieva, okrem iných prostriedkov, aj zavedenie a dôsledné uplatňovanie systému motivačných nástrojov ako prostriedkov prevencie a/alebo ukladanie postihov v prípade zistenia porušenia právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Dátum publikácie:10. 6. 2021
Autor:Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

tt_bozp-praca

Stavebníctvo patrí k tým odvetviam hospodárstva, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na prvých priečkach štatistík v počte úrazov spolu s dopravou, priemyslom a logistikou. V celosvetovom meradle majú stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami trojnásobnú pravdepodobnosť zraneniazdroj: https://osha.europa.eu/sk/publications/factsheet-15-accident-prevention-construction-sector/view. Z rozboru úrazov podliehajúcich inšpekcii práce vyplýva, že na stavebníctvo pripadá väčšina smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Popri škode na zdraví a životoch, ktoré sú nevyčísliteľné, vznikajú ďalšie škody značného rozsahu na strane stavebníkaStavebníkom sa v zmysle ust. § 2 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba., na strane zamestnávateľa a/alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len „SZČO“) ako dodávateľov stavebných prác.

Najčastejšie pochybenia v BOZP na stavbe

Vychádzajúc z praxe môžeme najčastejšie pochybenia v BOZP, ktoré sa vyskytujú na stavbách (staveniskách), usporiadať do určitých skupín:

 • Pochybenia na strane stavebníka, resp. zamestnávateľov:
  1. absentujúca spolupráca viacerých zamestnávateľov a SZČO na spoločnom pracovisku vo forme písomnej dohody v zmysle ust. § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP,
  2. v prípade, že na stavenisku plnia pracovné úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov a SZČO, ale nedochádza k plneniu ich úloh na spoločnom pracovisku, sú tieto samostatné pracoviská nedostatočne vyznačené a situácia na stavenisku nakoniec vedie k vzájomnej spolupráci týchto zamestnancov a SZČO a de facto pracovný priestor napĺňa znaky spoločného pracoviska,
  3. formálne spracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciČinnosť koordinátora dokumentácie a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje ust. § 5 nariadenia vlády o požiadavkách na stavenisko.,
  4. absentujúci podklad, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
 • Pochybenia v rámci dodržiavania pracovných postupov – sem patria zväčša porušenia ustanovení vyhlášky o bezpečnosti pri stavebných prácach, najmä porušenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní zemných prác, prác vo výške a nad voľnou hĺbkou a manipulačných prác, konkrétne:
  1. nedostatočne označené a zakryté výkopy,
  2. nedostatočne zabezpečené otvory a jamy – chýbajúce zábradlia s rozmermi podľa prílohy č. 2 vyhlášky o bezpečnosti pri stavebných prácach,
  3. nedostatočne vymedzené priestory na skladovanie materiálu, resp. nedodržiavanie vyznačených skladov,
  4. nedodržanie podmienok zaistenia bezpečnosti pri svahovaní, resp. pažení výkopov,
  5. časté sú nedostatky pri používaní rebríkov (stav rebríka, zabezpečenie proti posunutiu, vychýleniu a pod.),
  6. práce vo výškach sa vykonávajú bez adekvátneho zabezpečenia osôb proti pádu z výšky, resp. do voľnej hĺbky,
  7. nedostatočne vymedzené komunikácie na stavenisku, resp. nedodržiavanie vyznačených komunikácií, absentujúce komunikácie pre chodcov,
  8. nedodržiavanie podmienok práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, najmä zvyšovaním úrovne pracoviska nevyhovujúcimi prostriedkami, resp. tam, kde to nie je dovolené.
 • Pochybenia na strane zamestnancov a SZČO:
  1. nepoužívanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov (najmä prilby, OOPP proti pádu...),
  2. vykonávanie činnosti bez poverenia zamestnávateľa, t.j. vykonávanie činnosti, ktorá nie je plnením pracovných úloh zamestnanca v zmysle Zákonníka práce, ktorá môže potenciálne ohroziť zamestnanca, ale aj iné osoby.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Najčastejšie pochybenia v BOZP na stavbách

 


Autor: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 50/1976 Zb. Stavebný zákon
 • 59/1982 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení
 • 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
 • 396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.