Náterové látky a organické rozpúšťadla

Lakujete, lepíte, natierate, impregnujete, používate tlačiarenské farby? Aké súhlasy potrebujete? Aká je Vaša poplatková a oznamovacia povinnosť?

Dátum publikácie:25. 11. 2019
Autor:Ing. Dana Hanovcová

 

tt_lakovanie-auta

Článok je určený manažérom komerčných firiem, ktorých predmetom podnikania je alebo majú podnikateľský plán inštalovať technológiu s používaním náterových látok, či už na báze vodného riedenia, alebo použitím organických rozpúšťadiel.

Prchavé organické látky (anglicky: volutile organic compounds – VOC) patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. Významným zdrojom emisií VOC sú zariadenia a činnosti, kde sa pri technologických operáciách používajú organické rozpúšťadlá.

Organickým rozpúšťadlom je prchavá organická zlúčenina, ktorá samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, aby prechádzala chemickou zmenou, rozpúšťa suroviny, výrobky alebo odpadové látky, alebo sa používa ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok, ako rozpúšťadlo, disperzné médium, prostriedok na úpravu viskozity alebo na úpravu povrchového napätia, zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok.

Zoznam činností používajúcich organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú požiadavky zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, uvedený v I. časti prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

Súhlasy

Aby podnikateľ – právnický subjekt, mohol prevádzkovať zariadenie s použitím organických rozpúšťadiel, musí požiadať o nasledovné súhlasy:

1. Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – napríklad:

  • povrchové úpravy zváraných dielov v lakovaco-sušiacej kabíne,
  • povrchová úprava plastových dielcov výroby vonkajších a vnútorných spätných zrkadiel, smeroviek a líšt pre osobné automobily,

- uvedenie kategorizácie zdroja v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., projektovej kapacity zdroja;

 

2. Po zrealizovaní stavby prevádzkovateľ požiada o vydanie súhlasu na užívanie nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a k žiadosti predloží:

  • projektovú dokumentáciu stavby skutočného vyhotovenia technológie;
  • návrh prevádzkovej evidencie o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ďalších potrebných údajov o zdroji vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia;
  • údaje o preukázaní dodržania určených emisných limitov zo zdroja znečisťovania ovzdušia – z výduchov odsávania, ktoré odvádza emisie do vonkajšieho ovzdušia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí – hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá sa vykonáva kontinuálnym a diskontinuálnym meraním prchavých organických zlúčenín v odpadovom plyne.

3. Súčasne so žiadosťou o trvalú prevádzku požiada samostatnou žiadosťou o schválenie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Poplatková povinnosť

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone o ovzduší.

Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého, stredného alebo malého zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 eur a menej.

Oznamovanie údajov

Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia každoročne do 15. februára oznámi príslušnému okresnému úradu životného prostredia údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a za každý stredný zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za uplynulý rok.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Povinnosti podnikateľských subjektov v súvislosti s používaním náterových látok a organických rozpúšťadiel

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší
 • 410/2012 Z. z. Vyhláška o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o ovzduší
 • 411/2012 Z. z. Vyhláška o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Funkcie

Partner