Návrh novely vyhlášky k podrobnostiam o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách.

Dátum publikácie:7. 11. 2019
Autor:Ministerstvo životného prostredia SR

tt_protipovodnova-ochrana

Návrh novely vyhlášky č. 419/2010 Z. z. k podrobnostiam o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika

 

Aktuálne štáduim materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách (ďalej len „návrh vyhlášky“).


Návrh vyhlášky je zameraný na zjednodušenie predkladania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika príslušným orgánom výlučne v digitálnej podobe, namiesto doteraz zaužívanej digitálnej aj analógovej formy.


Hlavným dôvodom predloženia návrhu vyhlášky je znižovanie administratívnej záťaže a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.


Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.


Návrh vyhlášky nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum účinnosti návrhu vyhlášky sa navrhuje tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou. 

 

Zdroj: Predkladacia správa Ministerstva životného prostredia SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika

Funkcie

Partner