Novinky pre správcov bytových a nebytových priestorov

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, zákazom vychádzania a iných dlhotrvajúcich obmedzení v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 aj v roku 2021 sa spoločenstvá a správcovia dostávajú do časovej tiesne pri plnení zákonnej povinnosti predložiť ročné vyúčtovanie a správu o činnosti za rok 2020. Dočasná úprava umožňuje vlastníkom okrem priamej účasti na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní aj hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov počas obdobia pandémie.

Dátum publikácie:1. 4. 2021
Autor:Redakcia Bezpečnosť v praxi

tt_obytny-dom

S účinnosťou od 31. 3. 2021 podľa zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov začali platiť dve novinky pre správcov bytových a nebytových priestorov.

Termín pre predloženie správy o činnosti za rok 2020 sa posúva na 31. 7. 2021

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, zákazom vychádzania a iných dlhotrvajúcich obmedzení v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 aj v roku 2021 sa spoločenstvá a správcovia dostávajú do časovej tiesne pri plnení zákonnej povinnosti predložiť ročné vyúčtovanie a správu o činnosti za rok 2020. Situácia je problematická aj preto, že osoby reálne vykonávajúce správu bytových domov a nebytových budov sú takisto zasiahnuté ochorením COVID-19, čo komplikuje napr. zabezpečenie odpočtu meradiel spotreby energii a vody. Ani vykonanie odpočtu meradiel samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov prakticky nerieši dĺžku času nevyhnutného na predloženie ročného vyúčtovania a správy o činnosti, pretože vyvoláva potrebu manuálneho spracovania údajov, teda spracovanie vyúčtovania si vyžiada dlhší čas, ako obvykle.

(1) Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,§ 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

Umožnenie elektronického hlasovania na schôdzi vlastníkov počas obdobia pandémie

Pôvodné znenie zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome zúčastňovať sa na správe domu osobnou účasťou na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní, ak vlastník nesplnomocnil inú osobu, aby ho zastupovala. Vzhľadom na skutočnosť, že účasť vlastníkov na schôdzach a na písomnom hlasovaní je z dôvodu pandémie problematická, úprava umožňuje vlastníkom okrem priamej účasti na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní aj hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov počas obdobia pandémie.

Za elektronické prostriedky možno považovať také technické prostriedky na prenos obrazu a zvuku zo schôdze vlastníkov v reálnom čase, ktoré umožňujú obojsmernú komunikáciu, ako aj iné prostriedky informačnej a komunikačnej technológie, umožňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická pošta alebo iný komunikačný program, ktorý identifikuje vlastníka nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora správcom alebo spoločenstvom.

Za riadny a nerušený priebeh elektronického hlasovania zodpovedá spoločenstvo, správca alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí zvolali schôdzu vlastníkov alebo vyhlásili písomné hlasovanie. V zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musia byť osobitne uvedení vlastníci, ktorí hlasovali elektronicky, aby bolo zrejmé, ktorí vlastníci uplatnili svoj hlas elektronicky nielen z dôvodu kontroly priebehu hlasovania zo strany vlastníkov, ale aj z dôvodu prípadného uplatnenia práva prehlasovaného vlastníka na súde.

Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu§ 14 až 14b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,

  1. ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
  2. z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
  3. ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu59h) zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná

  1. vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
  2. prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  3. bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
  4. uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
  5. zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

 

Použité zdroje:

Dôvodová správa k zákonu č. 115/2021 Z. z.

Zákon č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov


Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.