Ochrana pred povodňami

Máte svoje objekty alebo iné majetky na povodňou ohrozenom území? Ktoré činnosti sú na danom území zakázané? Aké sú vaše povinnosti v oblasti ochrany pred povodňami? Aké sú výšky pokút?

 

tt_vrecia-s-pieskom

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ochrana pred povodňami sa týka všetkých – od jednotlivcov cez obce až po vlády a nie je možné ju zúžiť len na povinnosti úzkeho okruhu štátnych orgánov a organizácií. Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu v medzinárodných dohodách, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý v Slovenskej republike nadobudol účinnosť od 1. februára 2010. Európske štáty prijímali a po povodniach s vážnymi následkami zvyčajne prijímajú rôzne celoštátne programy na zvýšenie úrovne ochrany pred povodňami, ktoré sa niekedy aj snažili zosúladiť so susedmi v tejto záležitosti. Úroveň kooperácie medzi štátmi a prioritami vyplývajúcimi z ochrany pred povodňami je v rôznych povodiach Európy rozličná.

 

Čo je povodeň?

Ide o prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká v dôsledku:

 • zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku,
 • vzniku prekážky alebo tvorby prekážky vo vodnom toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte alebo na zariadení križujúcom vodný tok, ktorá spôsobila vzdutie vody a jej vyliatie na priľahlé územie,
 • dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych zrážok, topenia sa snehu alebo súčasného výskytu týchto javov,
 • prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z priľahlej oblasti,
 • stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu v priľahlom vodnom toku alebo následkom dlhotrvajúcich zrážok.

 

Povodňou ohrozené územie je územie:

 • pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny (v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku, vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe),
 • na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
 • ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody
  z topiaceho sa snehu.

 

Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň:

 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby, ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas
  II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,
 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,
 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.

 

Povodňová škoda na stavbe, na príslušenstve stavby alebo na dočasnom zariadení staveniska sa uznáva, ak v čase vzniku povodňovej škody:

 • je na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie a nadobudlo právoplatnosť alebo je vydané stavebné povolenie a nadobudlo právoplatnosť alebo stavba bola ohlásená stavebnému úradu,
 • zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie (územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta), mal schválený povodňový plán zabezpečovacích prác a okresnému úradu alebo okresnému úradu v sídle kraja pri povodňovej prehliadke preukázal, že vykonal všetky opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu,
 • zhotoviteľ stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác konal v súlade so stavebným povolením alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

 

Každý je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo
v užívaní.

 

Osoba, ktorá zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinná to ihneď ohlásiť koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému informáciu
o povodňovej situácii bezodkladne oznámi orgánu ochrany pred povodňami, obci ohrozenej povodňou, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku. Osoba, ktorá vypracúva povodňový plán, oznamuje povodeň subjektom určeným
v povodňovom pláne.

 

 

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Povinnosti v oblasti povodňového plánu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
 • 261/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania
 • 419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika

Funkcie

Partner