Ochrana pred požiarmi na stavenisku

Aké sú základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na stavenisku?

Dátum publikácie:20. 7. 2021
Autor:Ing. Peter Beňadik

šťajú zadymené stavenisko

Vznik mimoriadnych udalostí sa vyskytuje v každej oblasti ľudskej spoločnosti. Z hľadiska úrazovosti patrí stavebníctvo medzi rizikové odvetvia. Počet požiarov v rozostavaných stavbách alebo na staveniskách sa určite nevyrovná počtu vzniknutých úrazov pri stavebných prácach. I napriek tomu je nutné venovať aj tejto oblasti pozornosť.

Aké sú teda základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na stavenisku?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že stavenisko je špecifický priestor, v ktorom sa naraz môže vykonávať niekoľko činností, ktoré môžu byť príčinou vzniku najrozličnejších negatívnych javov. Definíciu staveniska nenájdeme v predpisoch ochrany pred požiarmi, a preto je žiaduce brať do úvahy, že dochádza k prelínaniu požiadaviek z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek ochrany pred požiarmi pre objekty. Objekt je pritom stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa používajú na účel, na ktorý boli určené.

Definícia staveniska je uvedená v § 2 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. V zmysle uvedeného nariadenia vlády SR sa staveniskom rozumie priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác. Vzhľadom na uvedenú definíciu je to teda veľmi veľa činností, pri ktorých môže vzniknúť požiar. Ak stavebník/zhotoviteľ/prevádzkovateľ pochopí možné príčiny vzniku požiarov či úrazov, môže hľadať cesty eliminovania rizík a zamedziť tak vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá bude mať určite negatívny vplyv na celý priebeh stavebných prác.

Základom pri vymedzení staveniska a skladovaní materiálu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dodržať určité zásady:

 1. Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliadať na bezpečnosť priestorov a komunikácií v okolí staveniska a na bezpečnosť ďalších priestorov dotknutých stavebnými prácami.
 2. Stavenisko v zastavanom území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Líniová stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, v zastavanom území obce sa ohradia dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpečia iným vhodným bezpečnostným opatrením.
 3. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa zabezpečí iným spôsobom, najmä riadením premávky na týchto komunikáciách alebo strážením počas trvania ohrozenia.
 4. Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí byť oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od verejnej komunikácie viac ako 30 m.
 5. Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejnej komunikácie musí byť v noci a pri zníženej viditeľnosti označené výstražným červeným svetlom umiestneným v čele prekážky a vo vzdialenosti najviac každých 50 m.
 6. Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa nemusí oplotiť alebo ohradiť, ak je upozornenie na nebezpečenstvo vyznačené po obvode staveniska. Možné zdroje ohrozenia, najmä otvory, jamy, nestabilné konštrukcie, stavebné dielce a stroje, sa musia vhodným spôsobom zabezpečiť.
 7. Všetky vstupy na stavenisko sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením so zákazom vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.
 8. Skládka a skladisko sa musia označiť značkou „Nepovolaným vstup zakázaný“.
 9. Skladovacia plocha musí byť spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne únosná.
 10. Nádoba s tekutinou sa musí uložiť tak, aby plniaci otvor bol hore. Sudy a podobné nádoby sa ukladajú stojato len v jednej vrstve. Ležato a stojato sa môžu skladovať vo viacerých vrstvách, ak jednotlivé vrstvy sú vzájomne stabilizované prekladmi alebo sú uložené v konštrukcii zabezpečujúcej ich stabilitu.
 11. Spôsob skladovania nebezpečných látok sa určí podľa karty bezpečnostných údajov.
 12. Sklad horľavých materiálov nesmie byť umiestnený bližšie ako 60 m od miesta nasávania vzduchu do podzemnej stavby.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ochrana pred požiarmi na stavenisku

 


Autor: Ing. Peter Beňadik

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2000 Z. z. Vyhláška o požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi
 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
 • 396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.