Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi je v súčasnej dobe jedným z atraktívnych spôsobov podnikania a čím ďalej viac firiem cíti príležitosť zapojiť sa do takéhoto biznisu. Nie každý si ale uvedomuje, čo všetko je potrebné o tejto oblasti podnikania na začiatku vedieť a právne splniť.

Dátum publikácie:4. 9. 2019
Autor:Ing. Peter Gallovič

 

tt_ikony-recyklacie-odpadu

Na úvod je potrebné si jednoznačne uvedomiť, že pojem „odpadové hospodárstvo“ je hlavne tvorený pojmom „hospodárstvo“, čo znamená, že táto činnosť v sebe musí skĺbiť na prvom mieste ekonomické a technické požiadavky a na mieste druhom environmentálne.

 

Definícia

Odpadové hospodárstvo je v zákone o odpadoch definované ako súbor činností zameraných jednak na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a jednak na nakladanie s odpadmi. Pod nakladaním s odpadmi rozumieme činnosti zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. Keďže nakladať s odpadmi môže len taká právnická osoba – firma, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je na takúto činnosť oprávnená, ide o profesionálne činnosti.

Z uvedeného vyplýva, že subjekt, ktorý chce začať nakladať s odpadmi, musí mať premyslený jednak podnikateľský plán, ale aj splniť právne požiadavky pre uskutočňovanie zamýšľanej činnosti.

Pod premysleným podnikateľským plánom mám na mysli vytypovanie okruhu odpadov, s ktorými by som chcel (alebo by malo význam) uskutočňovať niektorú z činností nakladania. Tento krok musí obsahovať analýzu dostupnosti vytypovaného odpadu, náklady (resp. príjmy) na jeho získanie, technické možnosti, následné umiestnenie odpadu a pod.

Tu je potrebné si uvedomiť, že odpady členíme na ostatné a nebezpečné, ale aj podľa ďalších kritérií zodpovednosti za nakladanie s nimi napríklad na odpady z vyhradených výrobkov (elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov, odpadové pneumatiky, staré vozidlá, odpady z neobalových výrobkov), komunálne odpady, stavebné odpady a pod. Zodpovednosť za nakladanie s niektorými vyhradenými odpadmi znamená, že ustanovený subjekt (výrobca, obec...) zabezpečuje = financuje nakladanie s uvedeným druhom odpadov.

V prípade, ak je zamýšľané aj vybudovanie zariadenia na zber odpadov, zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, potom okrem uvedeného je potrebné určiť aj umiestnenie uvedeného zariadenia.

Umiestnenie zariadenia pred jeho vybudovaním však súvisí s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ide o proces, ktorého pravidlá sú ustanovené zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento proces má za úlohu prehodnotiť všetky možné vplyvy na životné prostredie a ustanoviť opatrenia a podmienky, za ktorých môže byť uvedené zariadenie na nakladanie s odpadmi v navrhovanej lokalite vybudované a prevádzkované.

Závery z uvedeného procesu sú podkladom pre udelenie povolenia činnosti navrhovaného zariadenia.

Hlavne pred vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov by som odporúčal ešte jednu ekonomickú analýzu trhu, a to vo vzťahu k výstupnému produktu alebo materiálu. Je nesmierne dôležité mať na zreteli nielen dlhodobý odbyt toho, čo vyrobím, ale aj cenovú udržateľnosť a dlhodobú potrebu na trhu.

Samozrejme, ďalším krokom je vybudovanie samotného zariadenia na nakladanie s odpadmi a následné požiadanie o vydanie súhlasu na jeho prevádzkovanie, ako aj schválenie prevádzkového poriadku zariadenia.

Ak hovoríme o právnych požiadavkách oprávňujúcich firmu na nakladanie s odpadmi, tak prvým právnym krokom je živnostenské oprávnenie na nakladanie s odpadmi. Oprávnenie má dve formy, a to jednak voľná živnosť na nakladanie s ostatnými odpadmi a viazaná živnosť na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Živnostenské oprávnenie si volíme podľa rozsahu odpadov, s ktorými zamýšľame nakladať. Viazaná živnosť je podmienená zodpovednou osobou, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 25 ods. 9 zákona o odpadoch.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Odpadové hospodárstvo

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner