Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi je v súčasnej dobe jedným z atraktívnych spôsobov podnikania a čím ďalej viac firiem cíti príležitosť zapojiť sa do takéhoto biznisu. Nie každý si ale uvedomuje, čo všetko je potrebné o tejto oblasti podnikania na začiatku vedieť a právne splniť.

Dátum publikácie:4. 9. 2019
Autor:Ing. Peter Gallovič

 

tt_ikony-recyklacie-odpadu

Na úvod je potrebné si jednoznačne uvedomiť, že pojem „odpadové hospodárstvo“ je hlavne tvorený pojmom „hospodárstvo“, čo znamená, že táto činnosť v sebe musí skĺbiť na prvom mieste ekonomické a technické požiadavky a na mieste druhom environmentálne.

 

Definícia

Odpadové hospodárstvo je v zákone o odpadoch definované ako súbor činností zameraných jednak na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a jednak na nakladanie s odpadmi. Pod nakladaním s odpadmi rozumieme činnosti zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. Keďže nakladať s odpadmi môže len taká právnická osoba – firma, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je na takúto činnosť oprávnená, ide o profesionálne činnosti.

Z uvedeného vyplýva, že subjekt, ktorý chce začať nakladať s odpadmi, musí mať premyslený jednak podnikateľský plán, ale aj splniť právne požiadavky pre uskutočňovanie zamýšľanej činnosti.

Pod premysleným podnikateľským plánom mám na mysli vytypovanie okruhu odpadov, s ktorými by som chcel (alebo by malo význam) uskutočňovať niektorú z činností nakladania. Tento krok musí obsahovať analýzu dostupnosti vytypovaného odpadu, náklady (resp. príjmy) na jeho získanie, technické možnosti, následné umiestnenie odpadu a pod.

Tu je potrebné si uvedomiť, že odpady členíme na ostatné a nebezpečné, ale aj podľa ďalších kritérií zodpovednosti za nakladanie s nimi napríklad na odpady z vyhradených výrobkov (elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov, odpadové pneumatiky, staré vozidlá, odpady z neobalových výrobkov), komunálne odpady, stavebné odpady a pod. Zodpovednosť za nakladanie s niektorými vyhradenými odpadmi znamená, že ustanovený subjekt (výrobca, obec...) zabezpečuje = financuje nakladanie s uvedeným druhom odpadov.

V prípade, ak je zamýšľané aj vybudovanie zariadenia na zber odpadov, zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, potom okrem uvedeného je potrebné určiť aj umiestnenie uvedeného zariadenia.

Umiestnenie zariadenia pred jeho vybudovaním však súvisí s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ide o proces, ktorého pravidlá sú ustanovené zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento proces má za úlohu prehodnotiť všetky možné vplyvy na životné prostredie a ustanoviť opatrenia a podmienky, za ktorých môže byť uvedené zariadenie na nakladanie s odpadmi v navrhovanej lokalite vybudované a prevádzkované.

Závery z uvedeného procesu sú podkladom pre udelenie povolenia činnosti navrhovaného zariadenia.

Hlavne pred vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov by som odporúčal ešte jednu ekonomickú analýzu trhu, a to vo vzťahu k výstupnému produktu alebo materiálu. Je nesmierne dôležité mať na zreteli nielen dlhodobý odbyt toho, čo vyrobím, ale aj cenovú udržateľnosť a dlhodobú potrebu na trhu.

Samozrejme, ďalším krokom je vybudovanie samotného zariadenia na nakladanie s odpadmi a následné požiadanie o vydanie súhlasu na jeho prevádzkovanie, ako aj schválenie prevádzkového poriadku zariadenia.

Ak hovoríme o právnych požiadavkách oprávňujúcich firmu na nakladanie s odpadmi, tak prvým právnym krokom je živnostenské oprávnenie na nakladanie s odpadmi. Oprávnenie má dve formy, a to jednak voľná živnosť na nakladanie s ostatnými odpadmi a viazaná živnosť na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Živnostenské oprávnenie si volíme podľa rozsahu odpadov, s ktorými zamýšľame nakladať. Viazaná živnosť je podmienená zodpovednou osobou, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 25 ods. 9 zákona o odpadoch.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Odpadové hospodárstvo

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.