Oprávnený záujem a testy proporcionality

Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov možné?

Dátum publikácie:12. 2. 2020
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

tt_podpisovanie-zmluvy-ruka-pero

Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov možné, si vysvetlíme v tomto článku.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Nariadenie alebo GDPR“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú, aké právne základy sú z pohľadu ochrany osobných údajov možné.

Obsah:
Aké právne základy existujú
Krok č. 1 – Identifikácia účelov, kde právny základ je oprávnený záujem
Krok č. 2 – Vypracovanie testu proporcionality
Krok č. 3 – Lehota uchovávania osobných údajov
Krok č. 4 – Vypracovanie informácie o spracúvaní osobných údajov
Krok č. 5 – Právo namietať

Aké právne základy existujú?

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľov vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

  • splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
  • plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií,
  • účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
  • základe súhlasu dotknutej osoby.

V tomto článku sa budeme venovať prípadom, ak má prevádzkovateľ právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem. V prípade oprávneného záujmu je totižto potrebné, aby si prevádzkovateľ vypracoval test proporcionality.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Oprávnený záujem a testy proporcionality

 

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner