Organizácia a štátny požiarny dozor

Aké má úlohy štátny požiarny dozor (ŠPD), čo je potrebné, aby organizácie zabezpečili a ako prebiehajú kontroly? Viac informácií v článku.

Dátum publikácie:7. 2. 2020
Autor:Bc. Michal Pecek

 

Foto_autor_2

Pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sa okrem dosahovania zisku, zabezpečenia trvalej prosperity a fungovania podniku bezpečnosť objektu (administratívnych budov, výrobných hál a iných priestorov) stáva jednou zo základných priorít. Vrcholový manažment každého podniku je povinný dbať na ochranu zdravia a života zamestnancov a ochranu majetku. Táto povinnosť je určená aj v § 415 Občianskeho zákonníka: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“

Štátny požiarny dozor

Štátny požiarny dozor je z hľadiska zabezpečovania nesmierne dôležitým inštitútom v oblasti právnej úpravy ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“). Tento inštitút chápeme nielen ako sústavu orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor, ale tiež ako činnosť pozostávajúcu predovšetkým v kontrole dodržiavania povinností v ustanovených predpisoch upravujúcich oblasť ochrany pred požiarmi (najmä v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov), a to zo strany ústredných orgánov, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, obcí a rovnako aj fyzických osôb.

Nomenklatúra v oblasti správneho práva rozlišuje niekoľko základných pojmov na označovanie činností v porovnávaní skutočného a zákonne požadovaného stavu. To znamená, že ide o pojmy kontrola, dozor, inšpekcia, dohľad, revízia a pod. Tieto pojmy v súčasnosti nie sú ešte v našom právnom poriadku legálne definované, to znamená, že definície uvedených pojmov sa v závislosti od prístupov autorov líšia.

Štátny požiarny dozor by som v skratke definoval ako špecifickú formu kontrolnej činnosti uskutočňovanú:

  • výhradne zákonom určenými správnymi orgánmi, a to Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, krajskými a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru,
  • v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane pred požiarmi, kedy kontrolujúce subjekty na základe poznávacej a porovnávacej funkcie kontroly zisťujú a porovnávajú skutočný stav v kontrolovaných subjektoch so stavom požadovaným zákonmi upravujúcimi oblasť ochrany pred požiarmi a uplatňujú nápravnú funkciu (prijímaním opatrení na odstránenie odchýlok či uplatňovaním administratívnoprávnej zodpovednosti za protiprávne konanie). Kontroly pozitívne ovplyvňujú činnosť kontrolovaných subjektov.

Štátny požiarny dozor vcelku zabezpečuje zdokonaľovanie v oblasti ochrany pred požiarom.

Hlavný štátny požiarny dozor (§ 29 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi)

Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi plnia v záujme predchádzania vzniku požiarov, efektívneho zdolávania požiarov a celkového zabezpečenia účinnej ochrany života, zdravia a materiálnych hodnôt množstvo úloh. My sa však budeme venovať výlučne len tým úlohám, ktoré tieto orgány plnia pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru podľa súčasne platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonávajúce ŠPD:

•          Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

•          Krajské riaditeľstvo HaZZ

•          Okresné riaditeľstvo HaZZ

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Organizácia a štátny požiarny dozor

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.