Osobné údaje a ich skartácia

Proces likvidácie údajov považuje väčšina firiem za jednoduchú činnosť. V skutočnosti ale dochádza k spracovateľskej operácii, ktorá podlieha určitým pravidlám. Ako je potrebné postupovať pri skartovaní údajov a neohroziť pri tom ich bezpečnosť?

Dátum publikácie:23. 3. 2020
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

 

tt_skartacia

S ochranou osobných údajov a iných citlivých informácií nepochybne súvisí aj ich skartácia. Keďže ide o cenné údaje, ich likvidácia podlieha určitým pravidlám.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

V zmysle čl. 4 ods. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), sa spracúvaním rozumiesúbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“

Pod likvidáciou údajov všeobecné nariadenie o ochrane údajov rozumie zrušenie osobných údajov ich vymazaním, rozložením alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali zreprodukovať.

Na základe vyššie uvedeného môžeme skonštatovať, že operácia, ako je fyzické skartovanie údajov, teda likvidácia údajov, sa považuje za spracovateľskú operáciu, a teda sa na ňu vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Skartovanie dokumentov a nosičov údajov

Skartovanie dokumentov a nosičov údajov je citlivá záležitosť. Každá spoločnosť musí pri tejto činnosti postupovať s náležitou starostlivosťou, aby nedošlo k porušeniu ochrany osobných údajov. Pre mnohé spoločnosti predstavujú osobné údaje cenné aktíva, ktoré by pri prípadnom úniku spôsobili spoločnosti nemalé škody. Okrem osobných údajov je v spoločnostiach potrebné pravidelne likvidovať aj iné údaje, ktorých hodnota môže byť pre spoločnosť rovnako vysoká. Môže ísť o rôzne údaje, ktoré pre spoločnosť prestavujú jej obchodné tajomstvo.

Podľa ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka: „Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.“

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ochrana osobných údajov a iných citlivých informácií a ich skartácia

 

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner