Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ je povinný vybaviť zamestnancov takými OOPP, aby ich chránil pred nebezpečenstvami. Ako postupovať v školskom prostredí?

Dátum publikácie:9. 9. 2021
Autor:Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

tt_pokus-chemia

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

(interná smernica)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Napriek tomu, že zásadný význam pri znižovaní rizikových faktorov v pracovnom prostredí majú kolektívne ochranné opatrenia, v niektorých prípadoch je nutné uprednostniť individuálne ochranné opatrenia, t. j. osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“). Ide o profesie, kde existuje riziko expozície zamestnanca určitému škodlivému faktoru a na základe charakteru nebezpečenstva spracovaného zoznamu prideľovaných OOPP je zamestnávateľ povinný tieto OOPP príslušným zamestnancom prideľovať.
 2. Účelom interného predpisu Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „interná smernica“) je stanoviť v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle ustanovení nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády o OOPP“) podmienky poskytovania, používania a kontroly osobných pracovných prostriedkov.
 3. Postup upravený internou smernicou je možné v primeranom rozsahu aplikovať na prideľovanie pracovného odevu a pracovnej obuvi zamestnancom.

 

II. Pôsobnosť

 1. Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí s ňou boli preukázateľne oboznámení.
 2. Interná smernica sa primerane vzťahuje na tretie osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch a ktoré s jej ustanoveniami boli oboznámené.
 3. Na účely internej smernice sa rozumie pod pojmom:
  1. Zamestnávateľ – Základná škola J. A. Komenského, Novembrová 15, 010 01 Žilina, IČO: 12 345 678 (ďalej len „zamestnávateľ“);
  2. Zamestnanec:
   • fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu,
   • žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe; (ďalej len „zamestnanec“);
  3. Vedúci zamestnanec – zamestnanec, ktorý je v súlade s organizačnou štruktúrou zamestnávateľa poverený riadením niektorého z organizačných útvarov zamestnávateľa;
  4. Tretia osoba – osoba alebo organizácia, ktorá zamestnávateľovi dodáva služby v súlade s dohodnutými podmienkami a okolnosťami alebo sa s vedomím zamestnávateľa nachádza v priestoroch zamestnávateľa.

 

III. Požiadavky na osobný ochranný pracovný prostriedok

 1. Osobný ochranný pracovný prostriedok je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.
 2. Všeobecný zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády o OOPP a všeobecný zoznam nebezpečenstiev je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia vlády o OOPP.
 3. Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je:
  • bežný pracovný odev, uniforma a obuv,
  • prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc,
  • prostriedok používaný pri cestnej doprave,
  • športový výstroj,
  • prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.
 4. OOPP zamestnávateľ vyberá na základe spracovaného interného predpisu „Posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia“, a to tak, aby:
  • poskytovali účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sami nezvyšovali riziko,
  • zodpovedali pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
  • vyhovovali ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a telesným rozmerom zamestnanca,
  • boli zdravotne neškodné,
  • boli v prípade potreby vždy prístupné zamestnancovi.
 5. Tam, kde prítomnosť viacerých nebezpečenstiev vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne viac druhov OOPP, musia sa OOPP dať navzájom kombinovať tak, aby boli proti týmto nebezpečenstvám účinné.
 6. Zamestnávateľ je povinný vybaviť zamestnancov takými OOPP, aby ich chránil pred nebezpečenstvami, pred ktorými ich používanie má ochrániť a súčasne ich preukázateľne poučí o správnom používaní a údržbe týchto OOPP (najmä pri ich prideľovaní a v rámci vstupných a opakovaných oboznamovaní o BOZP).

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie a vzor smernice:

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (pre školy)

 


Autor: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.