Povinnosti prevádzkovateľa (dopravného podniku)

Prevádzkovateľ je povinný prideliť na vozidlo potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky alebo povaha pracovnej činnosti, alebo zabezpečiť tieto práce napr. nakladacími a vykladacími čatami na stálych pracoviskách či technickými prostriedkami. Spôsobilou a náležite poučenou osobou je osoba, ktorú vodič poučil o požadovanom úkone a ktorá svojím vekom a rozumovou vyspelosťou má dostatočné predpoklady na to, aby v konkrétnej situácii riadne zabezpečila stanovený cieľ.

Dátum publikácie:7. 11. 2019
Autor:Ing. Vladimír Švec

 

tt_nakladne-auto

Definície:

Dopravný podnik je akákoľvek fyzická osoba, akákoľvek právnická osoba, akékoľvek združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, alebo závislý od orgánu majúceho takúto subjektivitu, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet.

Mobilní zamestnanci v cestnej doprave sú vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v cestnej doprave pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.

Vozidlo, ktoré mobilný zamestnanec používa na vykonávanie dopravných činností, je pracoviskom.

Povinnosti prevádzkovateľa (dopravného podniku)

Prevádzkovateľ je povinný prideliť na vozidlo potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky alebo povaha pracovnej činnosti, alebo zabezpečiť tieto práce napr. nakladacími a vykladacími čatami na stálych pracoviskách či technickými prostriedkami. Spôsobilou a náležite poučenou osobou je osoba, ktorú vodič poučil o požadovanom úkone a ktorá svojím vekom a rozumovou vyspelosťou má dostatočné predpoklady na to, aby v konkrétnej situácii riadne zabezpečila stanovený cieľ.

Pre dopravu nadrozmerných nákladov je prevádzkovateľ povinný vypracovať a poskytnúť vodičovi technologický postup dopravy, nakládky a vykládky.

Pripájanie a odpájanie vozidiel sa môže vykonávať len podľa návodu výrobcu alebo podľa technologického postupu spracovaného prevádzkovateľom vozidla.

 

Prevádzkovateľ je povinný:

 • vykonať u vodičov pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla, manipulačným zariadením pre nakládku a vykládku a pod.),
 • zabezpečiť údržbu a čistenie svojich dopravno-prevádzkových priestorov,
 • označiť účelové komunikácie príslušným dopravným značením,
 • určiť priestory pre nakladanie a vykladanie včítane ich bezpečného zaistenia,
 • vyznačiť výstražnými tabuľkami, dopravnými značkami, prípadne nahrnutím zeminy miesta, kde hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo zasypania vozidla (okraj lomu, násypu alebo skládky) a za zníženej viditeľnosti ich podľa potreby opatriť červeným svetlom, odrazovými sklami a pod.,
 • podrobne oboznámiť vchádzajúceho vodiča do dopravno-prevádzkových priestorov s miestnou situáciou, ak to okolnosti vyžadujú,
 • vykonať technické alebo organizačné opatrenia na svojich pracoviskách, kde dochádza k opakovanému cúvaniu alebo otáčaniu vozidiel, aby bolo zabránené možnosti vstupu osôb do ohrozeného priestoru.

Zamestnávateľ je povinný:

 • preukázateľne informovať mobilného zamestnanca o jeho právach a pracovných povinnostiach vyplývajúcich z predpisov uvedených na začiatku článku, z vlastných interných predpisov (dopravný poriadok) raz za dva roky a o mieste a čase trvania dopravných činností,
 • zaznamenávať pracovný čas, prácu nadčas a čas pracovnej pohotovosti mobilných zamestnancov a uchovávať záznamy v čitateľnej podobe najmenej dva roky po uplynutí obdobia, na ktoré sa vzťahujú,
 • poskytnúť mobilnému zamestnancovi na požiadanie kópiu záznamov o odpracovaných hodinách, o hodinách práce nadčas a o hodinách pracovnej pohotovosti,
 • vyžadovať od mobilného zamestnanca písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy a čase pracovnej pohotovosti u iného zamestnávateľa.

 

Dopravné podniky sú zodpovedné za zabezpečenie primeranej odbornej prípravy svojich vodičov a poskytnutie pokynov týkajúcich sa správneho fungovania tachografov bez ohľadu na to, či sú digitálne, alebo analógové, vykonávajú pravidelné kontroly na zabezpečenie správneho využívania tachografov vodičmi a nepodnecujú ich priamo ani nepriamo na zneužívanie tachografov.

Dopravné podniky vydajú dostatočný počet záznamových listov vodičom vozidiel vybavených analógovými tachografmi, pričom zohľadnia skutočnosť, že tieto záznamové listy majú osobný charakter, dobu prevádzky a možnú povinnosť nahradiť záznamové listy, ktoré sú poškodené alebo ktoré skonfiškoval oprávnený kontrolný úradník. Dopravné podniky vydajú vodičom iba záznamové listy zodpovedajúce schválenému modelu, ktoré sú vhodné na používanie v zariadení inštalovanom vo vozidle.

Keď je vozidlo vybavené digitálnym tachografom, dopravný podnik a vodič s prihliadnutím na dĺžku doby prevádzky zabezpečia, aby sa v prípade inšpekcie mohla na žiadosť kontrolného úradníka správne vykonať tlač údajov z tachografu.

Dopravné podniky uchovávajú záznamové listy a výtlačky v chronologickom poradí a v čitateľnej podobe najmenej jeden rok po ich použití.

V prípade poruchy alebo chybnej činnosti tachografu ho dá dopravný podnik opraviť schválenou montážnou firmou alebo dielňou hneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak sa vozidlo nemôže vrátiť do priestorov dopravného podniku v priebehu jedného týždňa odo dňa poruchy alebo od objavenia chybnej činnosti, oprava sa vykoná po ceste.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Požiadavky BOZP pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 108/1976 Zb.
 • 208/1991 Zb. Vyhláška o bezpečnosti práce a zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • 461/2007 Z. z. Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
 • 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
 • 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
 • 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
 • 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Funkcie

Partner