Požiadavky na prevádzkovo-technické podmienky manipulácie a ukladania horľavých kvapalín

Príkladom horľavej látky sú rôzne dezinfekčné prostriedky, s ktorými sa denne stretávame nielen v práci, ale aj v domácnostiach alebo pri vstupoch do obchodu. 

Dátum publikácie:6. 4. 2021
Autor:Ing. Mária Rusnačík Krempaská

tt_davkovac-dezinfekcie

Na každom pracovisku, v každej prevádzke sa nájdu kvapaliny, ktoré majú charakter horľavej látky (HK). Dobrým príkladom sú rôzne dezinfekčné prostriedky, s ktorými sa denne stretávame nielen v práci, ale aj v domácnostiach alebo pri vstupoch do obchodu. Čím vyššie percento alkoholu v dezinfekčnom prostriedku, tým lepší účinok. Samotný alkohol má charakter horľavej látky. Čo to znamená? To znamená, že ak na pracovisku používame a skladujeme dezinfekčné prostriedky – horľavé látky – sme povinní sa riadiť legislatívnymi požiadavkami pre manipuláciu, používanie a skladovanie horľavých látok. S týmito látkami je potrebné manipulovať predpísaným spôsobom tak, aby sa predchádzalo riziku vzniku požiaru, výbuchu alebo znečistenia prostredia či ohrozenia zdravia. V článku nájdete základné požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri prevádzke, používaní a skladovaní horľavých kvapalín. Legislatívne požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácii a skladovaní horľavých látok a detailné podmienky plnenia, manipulácie a skladovania sú ustanovené v právnom predpise – vo vyhláške MVSR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Okrem vyššie uvedeného právneho predpisu je každý prevádzkovateľ povinný dodržiavať aj ďalšie predpisy súvisiace s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami na pracovisko, so zabezpečením bezpečnej manipulácie a skladovania, poučenie a zaškolenie osôb, ktoré s horľavými látkami manipulujú a používajú ich pri rôznych pracovných procesoch a vedení prepísanej dokumentácie v súvislosti s prevádzkou a skladovaním horľavých kvapalín.

Manipulácia s chemickými látkami

(§ 4 NV SR č. 355/2006 Z. z.)

Pred prvým použitím akejkoľvek chemickej látky, aj v pravidelných intervaloch – v našom prípade horľavej látky – je zamestnávateľ povinný:

 • zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku,
 • v prípade výskytu chemického faktora na pracovisku posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov,
 • vyžiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na posúdenie akéhokoľvek rizika uvedené v KBU – karte bezpečnostných údajov, kde sa nachádza súhrn identifikačných a bezpečnostných údajov chemickej látky – a jej rozšírenej forme od dodávateľov alebo z iných dostupných zdrojov; tieto informácie musia obsahovať špecifické posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov podľa osobitného predpisu,

Povinnosť zamestnávateľa a zamestnanca pred prvým použitím chemickej – horľavej látky:

 1. Dostupnosť KBU pri všetkých látkach používaných na pracovisku pre všetkých zamestnancov, ktorí s nimi manipulujú alebo ich požívajú.
 2. Prečítať KBU – so zameraním sa hlavne na ochranu zdravia, životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti pri akomkoľvek nakladaní s nimi.
 3. Zamerať sa na časť 8, kde sú informácie o predpísaných osobných ochranných prostriedkoch, ktoré musia zamestnanci pri práci s CHL použiť.
 4. Nezabudnúť na časť 4, kde sú dôležité informácie a opatrenia v prípade poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí, použití, rozliatí a pod.
 • na základe posúdenia rizika vypracovať posudok o riziku. Posúdenie rizika sa musí aktualizovať pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť riziko, alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné,
 • v prípade preukázania rizika na základe výsledkov z posúdenia rizík vykonať opatrenia podľa § 6§ 7 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z.,
 • poskytovať zamestnancom informácie o BOZP pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne a zabezpečiť zdravotný dohľad.

Zároveň § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci určuje zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Požiadavky na prevádzkovo-technické podmienky manipulácie a ukladania horľavých kvapalín

 


Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 96/2004 Z. z. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami
 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 67/2010 Z. z. Chemický zákon

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.