Pravidlá BOZP v prevádzkach spoločného stravovania

V tomto článku sú uvedené najčastejšie riziká v prevádzkach spoločného stravovania, negatívne dosahy na pracovníkov pracujúcich v kuchyniach (napr. pošmyknutie, porezanie, záťaž nadmerným teplom, popálenie) a pravidlá dobrej praxe. Aké povinnosti vyplývajú podnikateľom z právnych predpisov? Viac informácií nájdete v článku.

Dátum publikácie:6. 10. 2021
Autor:Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

tt_kuchari

Odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb zahŕňa hotely, bary, pohostinstvá, reštaurácie, rýchle občerstvenie, kaviarne či bistrá. Patrí k jedným z najvýznamnejších tvorcov pracovných miest v odvetví služieb v mnohých členských štátoch EÚ.  

Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú čoraz komplexnejšie. Existuje niekoľko politík sformulovaných osobitne pre odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb. Podmienkou pre otvorenie každej gastroprevádzky je mať napríklad vypracovaný prevádzkový poriadok [§ 26 ods. 4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]. Ďalšou z povinností, ktoré podnikateľov neminú, je spracovanie sanitačného plánu, HACCP plánu (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) či zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany všetkým zamestnancom a podobne.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je zložitý súbor uplatňovaných zásad a opatrení. Podnikateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a dodržiavať všeobecné povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov popisuje niektoré konkrétne povinnosti, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať. Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel, a taktiež zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli použiteľné a každému zamestnancovi prístupné. Medzi všeobecné zásady prevencie, ktoré je každý zamestnávateľ povinný uplatňovať pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z., patrí:

 • vylúčiť akékoľvek nebezpečenstvá a z nich vyplývajúce riziká,
 • posudzovať riziká, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 • nahrádzať práce, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 • prispôsobovať práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovať ľudské schopnosti, vlastnosti a možnosti najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
 • plánovať a vykonávať politiku prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
 • vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Národný inšpektorát práce vydal v roku 2011 brožúru – pravidlá dobrej praxe, v ktorej opisuje kritické aspekty práce v gastrosektoroch a ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Negatívny vplyv na BOZP zahŕňa:

 • prenášanie ťažkých bremien,
 • dlhé státie a statické pozície,
 • kontakt so zákazníkmi (občas problémovými),
 • vysoký podiel práce vo večerných hodinách a počas víkendov, ktoré narušujú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnanca,
 • vyššiu úroveň stresu v porovnaní s inými odvetviami.

Od zamestnancov je vyžadovaná vysoká flexibilita, z toho dôvodu majú nízky podiel na riadení svojho pracovného času, často nemajú podmienky ani čas na prestávky a nevedia časovo plánovať svoju prácu. Tieto faktory znásobujú stres a môžu narušiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi. Je povinný zlepšovať pracovné podmienky, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia a komplexne posudzovať riziko pri práci, stres nevynímajúc. Musí prijať preventívne opatrenia na zníženie rizika, oboznámiť zamestnancov so zásadami bezpečnej práce a bezpečného správania na pracovisku a umožniť zamestnancom vyjadrovať sa k problematike týkajúcej sa BOZP.

Medzi najčastejšie riziká v prevádzkach spoločného stravovania, ktoré sú uvádzané aj v brožúre Národného inšpektorátu práce, patria:

 • pošmyknutia, zakopnutia a pády,
 • používanie ostrých nástrojov a nožov,
 • popáleniny a obareniny,
 • ručná manipulácia s bremenami,
 • škodlivé látky,
 • nadmerná tepelná záťaž.

 

1. POŠMYKNUTIA, ZAKOPNUTIA A PÁDY

Mnoho pracovných úrazov v prevádzkach spoločného stravovania je zapríčinených pošmyknutím, zakopnutím alebo pádom osôb, ale aj predmetov. Tieto majú za následok stratu rovnováhy a v ich dôsledku často aj pád zamestnanca (mimovoľný pohyb k zemi spôsobený jeho vlastnou váhou), ktorý mu môže spôsobiť bolesť alebo aj vážnejšiu ujmu na zdraví. 

Podľa prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby podlahy pracovísk nemali žiadne hrbole, diery a taktiež žiadne šikmé plochy. Podlahy musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé. Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia byť také, aby ich bolo možné čistiť a obnovovať tak, aby spĺňali primeraný hygienický štandard.

Nebezpečenstvo pošmyknutia, zakopnutia a pádu prichádza do úvahy v prípade, ak je na podlahe rozliaty tuk, olej, voda, prípadne iné nečistoty. Taktiež ak zamestnanci nepoužívajú správnu pracovnú obuv, príp. ak sa na podlahe nachádzajú drobné predmety alebo smeti, na ktorých sa rýchlo môžu pošmyknúť.

Situáciám, ktoré môžu na pracoviskách spôsobiť pády a pošmyknutia zamestnancov, sa dá predísť rôznymi technickými alebo organizačnými opatreniami, ako napr.:

 • protišmykovými podlahami v priestoroch prípravy a vydávania jedál,
 • zabezpečením vhodnej obuvi pre zamestnancov a kontrolou jej používania,
 • označením miest s nebezpečenstvom pošmyknutia a pádu,
 • pravidelným čistením podláh a ich pravidelným udržiavaním v dobrom stave,
 • odstránením akékoľvek nebezpečenstva, ktoré je voľne položené na podlahe,
 • udržiavaním pracovných priestorov tak, aby boli voľné bez prekážok,
 • pre prístup do regálov a pri jednoduchých prácach vo výške používať stabilné rebríky alebo schodíky s protišmykovou úpravou na koncoch.

...

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Pravidlá BOZP v prevádzkach spoločného stravovania

 


Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 281/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 99/2016 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.