Právo brániť život so zbraňou

V posledných mesiacoch v susednej Českej republike rezonuje pre mnohých kontroverzná zbraňová téma. Schválením novely Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou právneho poriadku Českej republiky, majú Česi s účinnosťou od 1. septembra 2021 ústavou garantované právo brániť svoj život či život iného človeka i so zbraňou.

Dátum publikácie:8. 9. 2021
Autor:JUDr. Ivana Slivková

tt_zbran

V posledných mesiacoch v susednej Českej republike rezonuje pre mnohých kontroverzná zbraňová téma. Schválením novely Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou právneho poriadku Českej republiky, majú Česi s účinnosťou od 1. septembra 2021 ústavou garantované právo brániť svoj život či život iného človeka i so zbraňou. Novela je výsledkom dlhoročnej snahy jednotlivcov bojujúcich proti odzbrojovacím tendenciám Európskej únie a vychádza z petície, ktorú podpísalo 102 tisíc ľudí. Ide o druhú novelu Listiny základných práv a slobôd počas jej 30-ročnej účinnosti.

1. Základné právo brániť sa zbraňou ako súčasť ústavou zaručených práv

Podľa predmetnej novely Listiny základných práv a slobôd, ktorá bola uznesením Predsedníctva Českej národnej rady č. 2/1993 Sb. vyhlásená ako súčasť ústavného poriadku Českej republiky v znení ústavného zákona č. 162/1998 Sb. (ďalej len „Listina“), došlo s účinnosťou od 1. septembra 2021 k rozšíreniu Listiny o nasledovné ustanovenie: „Právo brániť svoj život či život iného človeka i so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré stanoví zákon.“Čl. 4 ods. 6 Listiny: „Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Ako vyplýva zo schváleného znenia, týmto ustanovením došlo k zakotveniu práva na obranu proti útoku na život i so zbraňou v ruke na ústavnej úrovni. Podmienky (práva brániť svoj život či život iného človeka so zbraňou) má ustanoviť osobitný zákon. Samotné znenie vytvára dojem potreby prijatia osobitného zákona, ktorý ustanoví podmienky pre použitie zbrane pri obrane svojej či v prípade obrany života iného človeka. Ako však vyplýva z dôvodovej správy, prijatie osobitného právneho predpisu nie je nutné, keďže v prípade, ak osobitný zákon nebude prijatý, na daný prípad sa celkom logicky aplikuje inštitút nutnej obrany (ktorý majú Česi upravený v § 29 českého trestného zákona), ale i iné pravidlá zákonného použitia zbrane – napríklad použitie zbrane bezpečnostnými zložkamiNapr. § 56 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, § 20 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Možnosť legálneho držania zbrane navyše takisto upravuje osobitný zákon (ide o zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu).

Predkladatelia ústavného zákona svoj návrh odôvodňovali tým, že český právny poriadok obsahoval právo na obranu len na zákonnej úrovni. Vzhľadom na význam práva na život, ktoré je právom najzákladnejším, pretože bez života by ostatné práva človeka nemohli byť naplnené, navrhovatelia považovali za správne symbolicky povýšiť toto právo na ústavnú úroveň, čo má význam aj v tom, že ľudia sa môžu ochrany ústavných práv a slobôd dovolávať v rámci ústavnej sťažnosti na ústavnom súde. Ide o reakciu na súčasné obavy o oblasť bezpečnosti. Návrh dáva ústavný rozmer právu každého bojovať o svoj život i s použitím zbrane proti útoku. Napriek tomu, že územie Čiech, Moravy a Sliezska možno z dlhodobého hľadiska považovať za vcelku bezpečné, dochádza však k individuálnemu násiliu. Návrh ústavného zákona symbolicky do ústavného poriadku zavádza zásadu, že zlu, ktorým je aj útok na život či zdravie človeka, sa nemá ustupovať, ale naopak, je potrebné sa voči nemu aktívne brániť. Predkladaný návrh zmieňuje použitie zbrane len ako možnú alternatívu v rámci práva na obranu, pritom odkazuje na podmienky stanovené zákonom. Je však potrebné povedať, že zbraňou môže byť všetko, čím možno urobiť útok proti ľudskému telu dôraznejším. Môže to byť chladná zbraň (nôž, sekera), ktorej držbu zákon neobmedzuje, alebo strelná zbraň, ktoré sú právom prísne regulované. Na týchto zákonných podmienkach regulácie však návrh ústavného zákona nič nemení, pretože jeho primárnym cieľom je zakotvenie základného práva na obranu a nie zbraňová regulácia.Dôvodová správa k senátnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Listina základných práv a slobôd v znení ústavného zákona č. 162/1998 Sb.

2. Rozpor názorov

Diskusia, ktorá predchádzala prijatiu predmetného ústavného zákona, bola nielen na pôde zákonodarného zboru Českej republiky, ale i na pôde verejnosti a hnutí podporujúcich zmiernenie regulácií týkajúcich sa držania zbraní dlhodobá, rozporuplná, no napriek tomu produktívna. Mnohí uvádzajú, že iniciatíva presadiť zakotvenie ústavného práva na obranu so zbraňou sa začala aktívne v Českej republike presadzovať po teroristických útokoch v Paríži v roku 2015. Zástancom tejto idey bol samotný prezident Českej republiky Miloš Zeman, ktorý sa na verejnosti viackrát vyjadril, že českí občania by sa mali ozbrojovať, aby mohli v nutnej situácii zbraň použiť. Následne sa na pôde Českej republiky začalo so zbieraním podpisov na petíciu proti regulácii zbraní a sebaobranných prostriedkov zo strany Európskej únie. Predmetnú petíciu podpísalo viac ako 102 000 ľudí vrátane mnohých ústavných činiteľov. Európska komisia iniciatívu obhajovala ako nutné opatrenie v boji proti terorizmu. Kritici úniového opatrenia poukazovali na to, že teroristi väčšinou používajú nelegálne držané zbrane.

Napriek tomu, že táto myšlienka mala v zákonodarnom zbore značnú podporu (návrh podporilo 141 zo 159 prítomných poslancov a 54 zo 74 prítomných senátorov), mnohí z politikov sa verejne vyjadrili proti prijatiu tohto zákona, pretože sa im táto novela javila ako zbytočná a navyše jej nesprávny výklad môže údajne spôsobiť nárast útokov v obrane proti komukoľvek, kto subjektívne iného ohrozuje na živote. Pre mnohých však ide o symbol (takúto možnosť uvádza aj predkladateľ v odôvodnení svojho návrhu) a je otázkou, prečo sa takýto symbol musí dávať do ústavy.

Podporovatelia novely však konštatujú, že novela má ústavou garantovať právo jednotlivcov brániť sa legálne držanými zbraňami proti agresorom, ktorí zákon nedodržiavajú. Odmietli obavu, že by zmena viedla k nekontrolovateľnému nárastu držiteľov zbraní, pretože podľa ich názoru nejde o zákon ozbrojovací, ale o zákon o obrane so zbraňou.

Schválené znenie ústavného zákona bez výhrad podpísal prezident Českej republiky Miloš Zeman a účinnosť nadobudne 1. septembra 2021.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Právo brániť život so zbraňou

 


Autor: JUDr. Ivana Slivková

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.