Prenájom a dokumentácia ochrany pred požiarmi

Podnikateľ má vo vlastníctve budovu, chce ju prenajať na drobnú strojársku výrobu. Čo je potrebné urobiť z pohľadu ochrany pred požiarmi pred realizovaním prenájmu?

Dátum publikácie:20. 5. 2020
Autor:Ing. Peter Beňadik

 

tt_laserove-rezanie

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov a na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov má určité povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Všetky povinnosti sú uvedené v § 4 a § 5 uvedeného zákona (celkovo v  26 písmenách). Na základe uvedeného je vidieť, že povinností, ktoré musí podnikateľ zabezpečiť, je naozaj mnoho. Pre lepšiu predstavu môžeme uviesť aspoň vybrané povinnosti:

  • vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky,
  • vpracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
  • dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
  • dodržiavať protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácii, ukladaní a skladovaní horľavých látok a horenie podporujúcich látok,
  • obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení,
  • označovať a udržiavať trvalo voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,
  • zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov.

V zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je vlastník (správca) nehnuteľnosti, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

Na základe uvedeného a pred samotným prenajatím priestorov, resp. nehnuteľnosti si musí vlastník zodpovedať otázku, kto bude zabezpečovať všetky jednotlivé povinnosti (vlastník alebo nájomca), a teda zodpovedať tak za ochranu pred požiarmi v prenajatom priestore.

 

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení. Celé znenie:

Prenájom a dokumentácia ochrany pred požiarmi

 

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner