Prevádzkovanie požiarnych zariadení

Podnikateľ, je v rámci prevencie predchádzania vzniku požiarov povinný zabezpečiť dostatočný počet požiarnych zariadení v objektoch a na pracoviskách, ktoré vlastní alebo prevádzkuje. Ďalej je povinný zabezpečiť vypracovanie dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá okrem iného určuje aj potrebu vybavenia objektu požiarnym zariadením. Prehľad o hlavných požiarnych zariadeniach a ich prevádzke nájdete v odbornom článku. POZOR: Ak sa budova počas užívania začne využívať na iný druh prevádzkovania, dochádza k tzv. zmene užívania stavby a je potrebné prehodnotiť dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, na ktorú nadväzujú aj ďalšie povinnosti.

Dátum publikácie:28. 8. 2019
Autor:Ing. Mária Krempaská

 

tt_hasiace-zariadenie

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, je v rámci prevencie predchádzania vzniku požiarov povinná zabezpečiť dostatočný počet požiarnych zariadení v objektoch a na pracoviskách, ktoré vlastní alebo prevádzkuje. Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá povinnosť zabezpečiť vypracovanie dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá okrem iného určuje aj potrebu vybavenia objektu požiarnym zariadením. Dokumentácia určuje konkrétne typy a počty požiarnych zariadení, ktoré v budove a na pracoviskách musia byť nainštalované a udržiavané v akcieschopnom stave. Zákon č. 314/2001 Z. z. v § 2 definuje jednotlivé termíny, ktoré sú pre dodržiavanie týchto požiadaviek určujúce:

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.

Požiarne zariadenia sú:

 • požiarno-technické zariadenia – stabilné a polostabilné hasiace zariadenie, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia,
 • hasiace prístroje,
 • požiarne uzávery,
 • zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,
 • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
 • zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari,
 • požiarne výťahy, evakuačné výťahy,
 • núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

Slúžia nám na prvotný zásah a lokalizáciu požiaru do príchodu hasičskej jednotky. Z hľadiska použitia ich môžeme rozdeliť na aktívnepasívne. Aktívne sú bez obsluhy, spravidla napojené na samostatný zdroj energie a spustia sa automaticky, napr. elektrická požiarna signalizácia, požiarny rozhlas, stabilné hasiace zariadenia a pod. Pasívne vyžadujú obsluhu človeka, patria tu hasiace prístroje, požiarne vodovody alebo sú inštalované ako súčasť budovy, napr. požiarne dvere, okná, steny a pod. Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení určuje § 13 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Pri bežných podmienkach sa najčastejšie prevádzkovatelia stretávajú s týmito požiarnymi zariadeniami:

 

POŽIARNO-TECHNICKÉ ZARIADENIA

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ) a polostabilné hasiace zariadenia (PHZ)

vyhláška č. 169/2006 Z. z.

Je to zariadenie trvalo zabudované v budove alebo v technológii, zabezpečuje vysokú účinnosť hasenia v prípade vzniku požiaru. Jeho úlohou je automatický zásah v prípade požiaru v súčinnosti s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS). Stabilné hasiace zariadenie obsahuje stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.

Polostabilné hasiace zariadenie obsahuje rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru. Dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.

Podľa spôsobu hasenia rozlišujeme sprinklerové (najčastejšie využívané) a drenčerové systémy. Rozdiel je v tom, že pri samotnom hasebnom zásahu sa pri drenčerových spustí celý systém a hasí sa v celom požiarnom úseku, naopak pri sprinkleroch sa spustí systém len v mieste požiaru, ktoré sa aktivuje prasknutím sklenenej banky, ktorá je súčasťou sprinklerovej hlavice.

Podľa druhu použitého hasiva rozlišujeme:

 • Vodné
 • Penové
 • Plynové a CO2

Vlastník (prevádzkovateľ) objektu alebo technológie, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí viesť predpísanú sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorej obsahom sú:

 • projekt skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia,
 • prevádzkový predpis,
 • prevádzkový denník,
 • doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,
 • osvedčenie o výrobku,
 • záručný list,
 • kópie dokladov o overení zhody vlastností častí stabilného hasiaceho zariadenia s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami.

Kontrola SHZ a PHZ

 • denná a týždenná – kontrolu vykoná osoba poverená obsluhou SHZ,
 • mesačná a štvrťročná – osoba poverená údržbou SHZ,
 • štvrťročná a polročná – osoba poverená údržbou SHZ, preukázateľne preškolená výrobcom alebo osobou s osobitným oprávnením od výrobcu, tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti technika požiarnej ochrany,
 • ročná – vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, o kontrole musí vystaviť podpísaný písomný dokument, tzv. revíznu správu.  

Všetky tieto kontroly musia byť zapísané v prevádzkovom denníku SHZ a PHZ. Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe 1 vyhlášky č.169/2006 Z. z.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

vyhláška č. 726/2002 Z. z.

Patrí medzi požiarno-technické zariadenie, ktorého úlohou je aktivovať sa a spustiť zvukovú a optickú signalizáciu pri rozpoznaní znakov vznikajúceho alebo už prebiehajúceho požiaru v stráženom objekte. Je to zariadenie, ktoré musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Úlohou EPS je včasné rozpoznanie a signalizácia vznikajúceho požiaru a jeho nahlásenie na ústredňu.

Hlásič požiaru je zariadenie s minimálne jedným snímačom, ktorý nepretržite alebo v pravidelných časových intervaloch sníma aspoň jeden fyzikálny alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom poskytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál. V praxi sa využívajú tlačidlové alebo automatické hlásiče.

 • Tlačidlové hlásiče – je nutné ich mechanické spustenie človekom (zatlačenie tlačidla).

Tlačidlový hlásič

 

 

 

Obrázok 1 Tlačidlový hlásič EPS

 • Automatické hlásiče – reagujú automaticky pri zmene fyzikálnych parametrov (teplo, dym, plameň a pod.).

Automatický_hlásič

Obrázok 2 Automatický hlásič EPS

 

Prevádzkovateľ EPS je povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Elektrickú požiarnu signalizáciu je možné prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, viesť predpísanú dokumentáciu a vykonávať pravidelné kontroly určené výrobcom a legislatívou.

Sprievodná dokumentácia v štátnom jazyku obsahuje:

 • návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,
 • pokyny na obsluhu,
 • prevádzkovú knihu,
 • blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie,
 • doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,
 • kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi,
 • projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku.

Prevádzkovateľ alebo vlastník objektu, kde je EPS nainštalovaná, zodpovedá za prevádzku, vedenie dokumentácie a vykonávanie pravidelných kontrol poverenou osobou, ktorá je preukázateľne zaškolená na obsluhu a ostatné úkony súvisiace s prevádzkou zariadenia výrobcom alebo osobou s osobitným oprávnením od výrobcu.

Kontroly EPS

 • denná, mesačná a štvrťročná – kontrolu vykoná osoba poverená obsluhou EPS, riadne a preukázateľne zaškolená,
 • ročná – vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na kontroly zariadení EPS, o kontrole musí vystaviť podpísaný písomný dokument, tzv. revíznu správu.

Všetky tieto kontroly musia byť zapísané v prevádzkovej knihe EPS. Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe 1 vyhlášky č. 726/2002 Z. z.

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ZODT)

Inštalované zariadenia v objekte na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Majú zabezpečiť, aby počas požiaru a evakuácie zostali únikové cesty bez zadymenia a minimalizovali sa škody. V praxi sú často nazývané svetlíky.

Tvoria ich tri hlavné zložky:

 • zariadenie na odvod tepla a splodín horenia,
 • dymové zásteny na zamedzenie dymu v budove,
 • zariadenia na prívod čerstvého vzduchu.

Ich súčasťou sú často aj vzducho-technické zariadenia.

Je možné napojiť ich aj na elektrickú požiarnu signalizáciu. Otváranie je pneumatické alebo elektronické.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku a ďalšie požiarne zariadenia:

Prevádzkovanie požiarnych zariadení


Autor: Ing. Mária Krempaská

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
 • 719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • 726/2002 Z. z. Vyhláška ustanovujúca vlastnosti a podmienky elektrickej požiarnej signalizácie
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
 • 699/2004 Z. z. Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • 169/2006 Z. z. Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení
 • 478/2008 Z. z. Vyhláška o požiarnom uzáveri
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.