Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s chemickými faktormi

Sú vaši zamestnanci na pracovisku vystavení nebezpečným chemickým látkam a chemickým zmesiam? Máte ich karty bezpečnostných údajov?

Dátum publikácie:19. 11. 2020
Autor:Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

tt_laboratorium

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s chemickými faktormi

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku je vypracovaný v súlade s § 52 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 a § 11 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku sú vypracované pre činnosti, pri ktorých sú alebo môžu byť zamestnanci exponovaní nebezpečným chemickým látkam a chemickým zmesiam, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a podľa výnosu č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí a ďalších výnosov klasifikované ako nebezpečné, okrem faktorov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s chemickými faktormi je spracovaný na základe dostupných informácií a informácií poskytnutých zamestnancami spoločnosti. Zoznam používaných chemických látok a zmesí spolu s kartami bezpečnostných údajov bol predložený zamestnávateľom.

Fyzikálne, fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných chemických faktorov

Možné riziká a klasifikácia nebezpečných chemických látok, zmesí a podrobnejšie informácie o fyzikálnych, fyzikálno-chemických vlastnostiach sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na pracovisku pre všetky používané chemické látky a zmesi v tlačenej podobe.

 

Interný firemný predpis je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie predpisu a vzor dokumentu:

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s chemickými faktormi

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
  • 387/2006 Z. z. Nariadenie o zaistení bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
  • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
  • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 448/2007 Z. z. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia
  • 67/2010 Z. z. Chemický zákon

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.