Preverovanie obchodných partnerov detektívnou službou

Mnohé súkromné bezpečnostné služby ponúkajú svojim klientom okrem strážnej služby aj detektívnu službu a v rámci jej výkonu sa zameriavajú aj na preverovanie potenciálnych či existujúcich obchodných partnerov klienta.

Dátum publikácie:4. 11. 2019
Autor:JUDr. Ivana Slivková

 

tt_lupa-paragraf

Mnohé súkromné bezpečnostné služby ponúkajú svojim klientom okrem strážnej služby aj detektívnu službu a v rámci jej výkonu sa zameriavajú aj na preverovanie potenciálnych či existujúcich obchodných partnerov klienta. Ponúkajú potenciálnym klientom získanie informácií rôzneho druhu o fyzických osobách alebo o právnických osobách slúžiacich ako podklad pre prípadné zmluvné vzťahy, informácie o personálnych a majetkových prepojeniach, platobnej disciplíne, reálnych tržbách či aktívach spoločnosti. Je nepochybné, že podobné informácie môžu mať v podnikateľstvom prostredí kľúčový význam. Dôvodom pre preverovanie obchodných partnerov spoločnosti je v prvom rade minimalizácia dosahov finančných rizík a ochrana pred ohrozením reputácie spoločnosti. Napriek tomu, že mnohé podobné informácie sú dostupné z verejných registrov a databáz, pri ich získaní je potrebné brať osobitný ohľad na to, že nevhodným a nezákonným spôsobom ich získania možno celkom ľahko spôsobiť zásah do práva preverovanej osoby – zasiahnuť do súkromia fyzickej osoby či dobrého mena a povesti právnickej osoby.

Oprávnenia osoby poverenej výkonom detektívnej služby pri preverovaní obchodných partnerov

Nech slovo „detektív“ znie akokoľvek profesionálne či tajomne, treba mať na pamäti, že stále ide o pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý má vzhľadom na zákonné ustanovenia obmedzené právomoci.

Možno predpokladať, že bezpečnostná služba bude pri preverovaní obchodných partnerov v prvom rade vychádzať z verejne dostupných registrov a databáz. Ide napríklad o obchodný/živnostenský register, centrálny register zmlúv, databázu dlžníkov Sociálnej poisťovne, register konečných užívateľov výhod či register účtovných závierok. Je však dôležité podotknúť, že prístup k týmto registrom má každý, nielen subjekty súkromnej bezpečnostnej služby. V súčasnosti takisto existujú rôzne aplikácie, ktoré dokážu identifikovať rizikové subjekty bez toho, aby bolo nutné hľadať rozptýlené informácie o firme jednotlivo v rôznych registroch.

Bezpečnostná služba zvykne takisto využívať aj informácie zo sociálnych sietí, ktoré v dnešnej dobe ľudia dobrovoľne zdieľajú verejne a ktoré môžu celkom ľahko dotvoriť obraz o spoločnosti ako takej alebo jednotlivcoch v nej pôsobiacich.

Pri získavaní informácií vyššie uvedeným spôsobom však nemožno hovoriť o špeciálnych oprávneniach súkromnej bezpečnostnej služby.

Mnohé súkromné bezpečnostné služby však pri výkone detektívnej služby používajú metódy či prostriedky, ktoré sú minimálne na hranici zákonnosti. Napriek tomu, že subjektom vykonávajúcim detektívnu službu vyplýva zo zákona č. 473/2005 Z. z. oprávnenie (pri dodržaní zákonných ustanovení) pátrať po veciach, osobách či informáciách, tento pojem si nemožno zamieňať s právnym inštitútom „sledovania osôb a vecí“, na ktorý je v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok oprávnený len príslušný orgán Policajného zboru. Zákon č. 473/2005 Z. z. ustanovuje pri výkone detektívnej služby oprávnenie daného subjektu získavať údaje o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, avšak len za predpokladu, že sa týmto nezasiahne do jej osobnostných práv, ktoré každej fyzickej osobe priznáva Občiansky zákonník. To znamená, že pracovník SBS nemá oprávnenie pri výkone činnosti detektívnej služby vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy, podobizne týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy. Nemá tak právo odpočúvať či sledovať telefonickú komunikáciu alebo inštalovať kamery do obydlí či uzavretých priestorov. Nemá takisto právo utajovaným spôsobom získavať informácie o pohybe a činnosti osoby alebo pohybe veci. Ak sa osoba poverená výkonom detektívnej služby takéhoto konania dopustí, dôkaz, ktorý z takéhoto konania vzišiel, nielenže nemôže byť použitý v trestnom konaní, ale ide o porušenie zákona, za čo tejto osobe hrozí sankcia vyplývajúca jej z verejného či súkromného práva.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Preverovanie obchodných partnerov detektívnou službou

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner