Pripravujeme audit legislatívy v životnom prostredí

Plánujete preveriť spoločnosť z hľadiska legislatívnych požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia?

Dátum publikácie:29. 6. 2020
Autor:Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.

 

tt_rovnoramenne-vahy

V úvode auditu sa najskôr rozanalyzuje celková činnosť spoločnosti, ako aj priestory, v ktorých sa vykonáva.

Ciele auditu – preveriť spoločnosť z hľadiska legislatívnych požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia:

 • odpadového hospodárstva,
 • ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
 • ochrany ovzdušia.

Odpadové hospodárstvo

§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu

Držiteľ odpadu je povinný:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov;

Za správne zatriedenie odpadu je zodpovedný pôvodca odpadu – držiteľ.

 •  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;

Pokiaľ by boli niektoré odpady netriedené, napr. môže vzniknúť viac druhov odpadových olejov, je potrebné mať súhlas na zhromažďovanie odpadov bez triedenia.

 • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi;

Označovanie miesta zhromažďovania odpadov – názov odpadu a identifikačný list nebezpečného odpadu.

 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona;

Pred odovzdaním odpadov odberateľskej spoločnosti je treba vyžiadať od nej súhlas na nakladanie s odpadom.

 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;

Priebežne vytvárať evidenčný list odpadov pre všetky vznikajúce odpady.

 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje;

Ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním zasielať na príslušný okresný úrad do 28. 2. nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

 • predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov;

Každý držiteľ odpadov má nárok požiadať nasledujúceho držiteľa o potvrdenie nasledujúceho nakladania s jeho odpadom.

 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.

Na základe evidencie odpadov vie audítor skontrolovať, ako dlho je odpad zhromažďovaný v sklade odpadov. Povolené je skladovať odpad maximálne 1 rok alebo 3 roky, pokiaľ má byť odpad následne zhodnotený. Na to však treba požiadať príslušný okresný úrad o súhlas.

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Ak vykonáva servisná spoločnosť činnosť v areáli klienta, všetky odpady z tejto činnosti patria klientovi, t. j. spoločnosti, pre ktorú sa činnosť vykonáva. Ak sa zoberie na opravu napr. vysokozdvižný vozík mimo spoločnosti klienta do priestorov servisnej spoločnosti – dodávateľskej, odpad, ktorý vznikne pri servise, nepatrí už klientovi, ale je odpadom tejto servisnej spoločnosti.

§ 26 Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu“), sú povinní:

 • viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
 • ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,
 • odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu,
 • odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,
 • príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.

Pri preprave nebezpečných odpadov sa potvrdzuje sprievodný list nebezpečných odpadov – 8 prepisovacích kópií. Odosielateľ nebezpečného odpadu si archivuje list č. 1, ktorý mu zostáva hneď pri vývoze a list č. 4, ktorý mu zašle príjemca odpadov potvrdený po prijatí odpadu. Kópiu listu č. 1 zasiela odosielateľ na okresný úrad miesta nakládky, okresný úrad miesta vykládky a pokiaľ súhlas na prepravu vydal krajský úrad, tak aj tomuto úradu. Takéto oznámenie sa podáva vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní prepravy.

§ 97 Udeľovanie súhlasov

 • zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov ročne,
 • zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

Spoločnosť predloží všetky aktuálne súhlasy. Skontroluje sa platnosť súhlasu, druhy povolených odpadov a množstvo vzniknutých odpadov.

 • odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,Pokiaľ sa odovzdávajú v spoločnosti zamestnancom odpady vhodné na využitie v domácnosti – napr. papier na školský zber, fólia, kartóny, resp. drevo na ďalšie využitie, je potrebné, aby mala spoločnosť vydaný súhlas.

§ 98 Registrácia

 • Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
 • Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.

Pokiaľ spoločnosť v rámci vykonávania svojich služieb preberie od zákazníka odpad a zabezpečí odvoz a následné odovzdanie zberovej spoločnosti, musí táto spoločnosť mať udelený súhlas v zmysle zákona o odpadoch – § 97 alebo § 98.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Pripravujeme audit legislatívy v životnom prostredí

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner