Protipožiarna hliadka pracoviska

Pre podnikateľské subjekty ostala povinnosť zriaďovať určité druhy protipožiarnych hliadok. Ich hlavnou úlohou je dozerať na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávať nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru. Keďže sa zriaďujú dva druhy protipožiarnych hliadok, priblížime si povinnosti jednej z nich, a to protipožiarnej hliadky pracoviska.

Dátum publikácie:25. 11. 2021
Autor:Ing. Peter Beňadik

tt_kontrolovany-poziar

Dlhé obdobie bolo zaužívané, že okrem iných povinností musela právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ všeobecne zriaďovať protipožiarnu hliadku právnickej osoby alebo protipožiarnu hliadku fyzickej osoby – podnikateľa. Táto povinnosť bola z viacerých dôvodov od 1. septembra 2015 novelou zákona o ochrane pred požiarmi zrušená.

Pre podnikateľské subjekty však aj po tomto dátume ostala povinnosť zriaďovať určité druhy protipožiarnych hliadok. Ich hlavnou úlohou je dozerať na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávať nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru. Keďže sa zriaďujú dva druhy protipožiarnych hliadok, priblížime si povinnosti jednej z nich, a to protipožiarnej hliadky pracoviska.

 

Právny predpis

Povinnosť právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zriaďovať protipožiarne hliadky ukladá § 13 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to:

 1. na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 3. pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

 

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru.

 

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.

 

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa môže uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

 

Druhy protipožiarnych hliadok

V zmysle § 16 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa protipožiarne hliadky členia na:

 • protipožiarnu hliadku pracoviska,
 • protipožiarnu asistenčnú hliadku.

 

Určite si môžeme položiť otázku: „Kedy a aký druh hliadky mám ako podnikateľský subjekt zriadiť?“ A opätovne sa dostávame už k uvádzanému deleniu aj s doplnením druhu protipožiarnej hliadky:

 1. na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – protipožiarna hliadka pracoviska,
 2. pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – protipožiarna asistenčná hliadka,
 3. pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb – protipožiarna asistenčná hliadka.

 

Protipožiarna hliadka pracoviska

Ako sme už uviedli, protipožiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa:

 1. používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,
 2. vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
 3. usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,
 4. vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,
 5. vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,
 6. vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,
 7. používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,
 8. používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Protipožiarna hliadka pracoviska

 


Autor: Ing. Peter Beňadik

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.