Skladovanie potravín

Aké sú požiadavky na skladovanie potravín z hľadiska hygieny, bezpečnosti a ochrany pred požiarmi? Čo znamená skratka HACCP?

Dátum publikácie:16. 6. 2020
Autor:Ing. Mária Rusnačík Krempaská

 

tt_potraviny

Potravina je vzácna komodita, ktorá slúži na uspokojenie výživových potrieb človeka. V súvislosti s potravinami, ich výrobou, manipuláciou, balením a skladovaním je preto potrebné zabezpečiť úplnú ochranu a zdravotnú bezpečnosť tak, aby nebol ohrozený ľudský život a zdravie. V očiach zákona je práca s potravinou považovaná za epidemiologicky závažnú pracovnú činnosť a podlieha prísnym požiadavkám nielen na prevádzku, ale aj na zamestnancov, ktorí sú v kontakte s potravinou od výroby až po cestu ku končenému spotrebiteľovi. Cieľom článku je zhrnutie požiadaviek týkajúcich sa hygieny v súvislosti s manipuláciou a skladovaním potravín a potravinových výrobkov z hľadiska pohľadu legislatívy SR. Každý prevádzkovateľ, ktorý sa zaoberá manipuláciou, skladovaním a dopravou potravín, je preto povinný poznať legislatívne požiadavky a implementovať ich na svojich pracoviskách tak, aby sa minimalizovalo riziko znehodnotenia alebo poškodenia potravín smerujúcich ku konečnému užívateľovi.

Hygienické požiadavky

Základným predpisom, ktorý upravuje hygienické podmienky a povinnosti súvisiace s výrobou, skladovaním a manipuláciou potravín, je zákon NR SR 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s poslednou novelizáciou v roku 2019 pod číslom 303/2019 Z. z.

Zákonom sú stanovené (§ 1):

  1. základné povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov,
  2. práva a povinnosti osôb v súvislosti s potravinami,
  3. právomoc, pôsobnosť a organizácia štátnych orgánov v súvislosti s potravinovou kontrolou.

Pod pojmom POTRAVINA zákon rozumie (§ 2):

  1. látku alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, pitnej vody aj iných látok, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom. Potravinou sa na účely tohto zákona rozumie aj potravina podľa osobitných predpisov, napr. strava pre deti a dojčatá, špeciálna výživa alebo náhrada stravy, potravina na lekárske účely;
  2. potravinu neznámeho pôvodu, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Zákonom č. 152/1995 Z. z. sú upravené aj ďalšie požiadavky súvisiace s kvalitou a vlastnosťami potravín, spôsob manipulácie, balenie, označovanie, skladovanie a doprava potravín až ku konečnému spotrebiteľovi.

Ďalším prepisom, ktorý rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania, umiestňovanie potravín a nových potravín na trh a ich označovanie podľa osobitného predpisu, je zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného upravuje aj požiadavky ochrany zdravia zamestnancov v pracovnom prostredí v súvislosti s expozíciou rizikových faktorov vyplývajúcich z pracovného prostredia a pracovných činností.

Na trh je možné umiestňovať len tie nové potraviny, ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do zoznamu Európskej únie povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitného predpisu.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner