Smernica: Riadenie dodávateľov

Účelom tejto smernice je stanovenie podmienok pre riadenie dodávateľov vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Dátum publikácie:14. 9. 2021
Autor:Ing. Marián Faško

tt_sklad

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je aj určenie podmienok výkonu práce na spoločných pracoviskách.  Zaoberá sa tým § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V paragrafe je uvedené, že zamestnávatelia, ktorých zamestnanci si plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní okrem iného sa navzájom informovať o možných ohrozeniach a opatreniach na ich predchádzanie. V prípade výkonu určitých prác dodávateľsky je možné, aby si zamestnávateľ vypracoval internú smernicu na riadenie týchto prác. Na základe takejto smernice je možné, aby boli všetky dodávateľské práce vykonávané za rovnakých podmienok a pri rovnakej úrovni zabezpečenia BOZP na pracoviskách zamestnávateľa.

Riadenie dodávateľov

Interná smernica

1. Účel

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok pre riadenie dodávateľov vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti XY v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

2. Rozsah platnosti

Táto interná smernica je platná pre všetkých zamestnancov dodávateľských spoločností vykonávajúcich práce v spoločnosti XY a všetkých zamestnancov spoločnosti XY podieľajúcich sa na riadení dodávateľských prác.

3. Pojmy a definície

Dodávateľ – externá spoločnosť, resp. jej zamestnanci vrátane subdodávateľov vykonávajúci v spoločnosti XY práce akéhokoľvek druhu.

Vedúci pracovnej skupiny – osoba zo strany dodávateľa zodpovedná za výkon dodávateľských prác a dodržiavanie všetkých interných pravidiel vydaných spoločnosťou XY.

Koordinátor dodávateľa – interný zamestnanec zodpovedný za výkon riadenia dodávateľa počas celého výkonu jeho prác.

Zamestnanci dodávateľa – všetky externé fyzické osoby vykonávajúce práce pre spoločnosť XY pod vedením daného dodávateľa.

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

OPP – ochrana pred požiarmi.

Spolupráca dodávateľských organizácií – výkon práce viacerých dodávateľov, pričom nejde o prácu subdodávateľov, na jednom pracovisku v rovnakom čase, prípadne výkon činností vyžadujúci si práce interných pracovníkov spoločnosti XY a dodávateľa.

Lock out – Tag out (LOTO) – systém riadenia BOZP pri výkone prác na strojoch a zariadeniach, ktorého používanie chráni osoby vykonávajúce práce.

 

Povinnosti a zodpovednosti

Koordinátor dodávateľa – zodpovedá za prebratie všetkých osôb dodávateľa pred vstupom do priestorov spoločnosti XY, vykonanie oboznámenia dodávateľa s podmienkami tejto smernice, správne vypísanie povolenia na prácu k daným činnostiam, vydanie povolenia na horúce práce a za vytváranie podmienok pre bezpečnú prácu osôb vykonávajúcich prácu.

Vedúci pracovnej skupiny – zodpovedná za odovzdanie kópií všetkých platných dokladov o oboznamovaní a všetkých platných preukazov potrebných k výkonu práce v spoločnosti XY koordinátorovi dodávateľa, a to najneskôr počas výkonu oboznamovania sa s touto smernicou, zabezpečuje, aby všetky osoby pod jeho vedením boli oboznámené s podmienkami BOZP a OPP spoločnosti XY.

Zamestnanci dodávateľa – sú povinní dodržiavať všetky interné pravidlá BOZP a OPP vydané spoločnosťou XY, s ktorými boli vopred preukázateľne oboznámení.

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie textu, vzor a praktické prílohy:

Riadenie dodávateľov – vzor smernice

 

 


Autor: Ing. Marián Faško

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.