Smernica upravujúca režim nakladania s odpadom

Cieľom smernice je pomôcť podnikateľovi nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti, sprehľadniť povinnosti a určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov. Smernica je určená držiteľovi odpadu, ktorým môže byť pôvodca odpadu, obchodník, sprostredkovateľ alebo dopravca, konkrétne podmienky sú závislé od  spoločnosti.

Dátum publikácie:22. 5. 2020
Autor:Ing. Dana Hanovcová

 

t_waste

Smernica je určená na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia. Zdôrazňuje význam správneho nakladania s odpadom, ktoré sa musí vykonávať bez nepriaznivého vplyvu na vodu, ovzdušie, pôdu, bez obťažovania okolia zápachom a hlukom.

Cieľom smernice je pomôcť podnikateľovi nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti, sprehľadniť povinnosti a určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov. Smernica je určená držiteľovi odpadu, ktorým môže byť pôvodca odpadu, obchodník, sprostredkovateľ alebo dopravca, konkrétne podmienky sú závislé od  spoločnosti. Taktiež v prílohe č. 3 sú uvedené príklady odpadov s katalógovým číslami, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v spoločnostiach. V zmysle predmetu činnosti  vznikajú aj iné druhy odpadov, ktoré spoločnosť musí zaradiť podľa Katalógu odpadov a prispôsobiť znenie smernice  upravujúcej režim nakladania s odpadom.

Režimom nakladania sa ustanovujú povinnosti pre zamestnancov spoločnosti pri nakladaní s odpadmi, vymedzujú sa základné pojmy a právne predpisy zaoberajúce sa danou problematikou.

Hierarchia odpadového hospodárstva:

 1. Predchádzanie vzniku odpadu – minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produkuješ
 2. Opätovné použitie – opätovne používaj veci, pokiaľ je to možné
 3. Recyklácia – recykluj až po opätovnom použití
 4. Energetické využitie – premeň odpad na energiu
 5. Skládkovanie – skládkuj až na poslednom mieste

Vymedzenie základných pojmov

 • Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 • Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 • Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
 • Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
 • Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
 • Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
 • Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 • Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske alebo iné využitie, zostáva pritom odpadom až do ďalšieho spracovania.
 • Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Katalóg odpadov – pre nakladanie s odpadmi ich zaraďuje na základe možného vplyvu na životné prostredie a zdravie na kategórie:
  1. nebezpečné odpady, označené písmenom N
  2. ostatné odpady, označené písmenom O

Každému druhu odpadu, bezprostredne po jeho vzniku, je pridelené katalógové číslo podľa katalógu odpadov.

 • Evidencia odpadov sa pre všetky kategórie odpadov vedie podľa druhu odpadov na Evidenčnom liste odpadu, ktorý sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka. Evidenčné listy na každý druh odpadu sa vedú v písomnej forme, resp. elektronickej forme. Ak sa na Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa každému druhu nebezpečného odpadu ypsilonový kód podľa katalógu odpadov.
 • Sprievodný list nebezpečných odpadovIdentifikačný list nebezpečného odpadu

  Tieto listy musia mať pri doprave nebezpečný odpad.

 

Interný firemný predpis je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Režim nakladania s odpadom

 

 

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
 • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • 368/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 • 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
 • 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
 • 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Funkcie

Partner