Správa o činnosti súkromnej bezpečnostnej služby

Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý kalendárny rok.

Dátum publikácie:13. 1. 2021
Autor:JUDr. Ivana Slivková

t_bezpecnostne-kamery

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o súkromnej bezpečnosti“) je prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len „správa“) za uplynulý kalendárny rok. V tejto lehote je prevádzkovateľ podľa predchádzajúcej vety povinný doručiť (nie iba zaslať) správu poštou na nasledovnú adresu:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

úrad súkromných bezpečnostných služieb

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

Túto správu možno v uvedenej lehote doručiť aj osobne na nasledovnú adresu:

 

Prezídium Policajného zboru

úrad súkromných bezpečnostných služieb

Sibírska 26

Bratislava 3

Správu je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk.

 

Povinnosť predložiť ministerstvu správu má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu hodnoteného roka ukončil alebo začal. Okamih začatia vykonávania činnosti je potrebné chápať ako okamih identický so vznikom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu, pričom okamih ukončenia vykonávania činnosti je potrebné chápať ako okamih zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službuManuál k vypracovaniu správy o činnosti bezpečnostných služieb (ver. 1.3).

Úrad bezpečnostných služieb ministerstva vnútra vzhľadom na to, že v správach o činnosti bezpečnostných služieb absentovalo množstvo povinných údajov, vypracovalo a verejnosti sprístupnilo manuál k vypracovaniu správy ako pomôcku na jej vypracovanie (ďalej len „manuál ministerstva vnútra“). Je verejne prístupná na tomto webovom odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/urad_sbs_ppz/Manual_k_sprave_o_cinnosti_SBS_a_VO_v1.2.pdf.

 

Náležitosti správy o činnosti bezpečnostnej služby

Povinné náležitosti správy ustanovuje zákon vo svojom § 40 nasledovne:

Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať:

 1. označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, meno, priezvisko, adresu pobytu a miesto činnosti, obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
 2. štatistické údaje,
 3. opisnú časť,
 4. dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.

Štatistické údaje podľa písm. b) sa vedú vo výkaze štatistických údajov. Tlačivo výkazu štatistických údajov k správe tvorí prílohu č. 14 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Vzor výkazu je takisto zverejnený na webovej stránke ministerstva vnútra (https://www.minv.sk/?tlaciva).

Ako vyplýva z manuálu ministerstva vnútra, správu o činnosti nie je potrebné predkladať za každý druh bezpečnostnej služby osobitne, ale možno všetky údaje uviesť na jednom tlačive. V štatistickom výkaze je potrebné vypísať všetky požadované údaje, teda aj údaje rovnajúce sa 0 (nule).

Čo sa týka opisnej časti správy, zákon vyžadujte nasledovné obsahové náležitosti:

V opisnej časti sa opíšu prípady:

 1. použitia strelnej zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 2. použitia strelnej zbrane proti zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 3. usmrtenia zamestnanca bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 4. usmrtenia osoby zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 5. ublíženia na zdraví zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 6. ublíženia na zdraví osobe zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 7. zistenia trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 8. spáchania trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
 9. obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine,
 10. uzatvorenia zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby.

Prípady uvedené v písmenách a) až i) musia obsahovať najmä údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu o osobe, ktorá vykonala úkon, použila zbraň, spôsobila zranenie alebo usmrtenie,
 • údaje o dĺžke pracovnej neschopnosti,
 • údaje o osobe, ktorá spôsobila škodu,
 • výšku spôsobenej škody,
 • údaje o osobe, ktorá spáchala trestný čin alebo ktorá zistila trestný čin,
 • uvedenie útvaru Policajného zboru alebo iného orgánu, ktorému bola vec hlásená,
 • údaje o odovzdanej osobe.

Uzatvorenia zmlúv uvedené v písmene j) musia obsahovať údaje o zmluvách o poskytovaní bezpečnostnej služby s uvedením:

 • jej účastníkov,
 • dňa uzavretia zmluvy,
 • doby, na ktorú bola uzavretá,
 • predmetu zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 3 až 5 zákona § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

 

 

Vzor správy o činnosti súkromnej bezpečnostnej služby nájdete:

Správa o činnosti súkromnej bezpečnostnej služby

 

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
 • 634/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.