Štátny dozor a kontrola v oblasti súkromnej bezpečnosti

Aké sú oprávnenia a povinnosti kontrolóra pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajta pri výkone kontroly činnosti? Čo môže kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly vyžadovať? Aké sú oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu? Aká môže byť výška pokuty? Môže kontrolovaný subjekt určitým spôsobom dozerať na priebeh výkonu štátneho dozoru? Viac informácií sa môžete dozvedieť v odbornom článku a súvisiacich rozhodnutiach súdov.

Dátum publikácie:14. 2. 2020
Autor:JUDr. Ivana Slivková

 

tt_ruky-s-peniazmi

Prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby patrí k špecifickým druhom podnikania. Keďže pracovníci SBS môžu výraznou mierou zasiahnuť do práv tretích osôb, je potrebné dbať nielen na to, aby tieto činnosti vykonávali len osoby na to oprávnené, ale aj na to, aby samotný výkon týchto činností bol v súlade so zákonom. Zákon o súkromnej bezpečnosti tak ustanovuje inštitút štátneho dozoru a kontroly ako kontrolný mechanizmus nad dodržiavaním právnych predpisov súvisiacich s oblasťou súkromnej bezpečnosti.

Oprávnenia a povinnosti kontrolóra pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajta pri výkone kontroly činnosti

Podľa § 85 zákona o SB, kontrolór pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajt pri výkone kontroly činnosti je oprávnený:

  1. ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
  2. vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru a robiť záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom objekte alebo na chránenom mieste,
  3. za určitých okolností (bod 1 – 6) zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, osobe uvedenej v § 11 ods. 1 až 3, osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 preukaz,
  4. vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov; pričom každý je povinný súčinnosť poskytnúť,
  5. vyžadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj všetkých osôb, ktoré sú prítomné pri vykonávaní tejto činnosti,
  6.  zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok; ten je povinný podrobiť sa zisteniu.

Kontrolór alebo policajt je povinný vydať potvrdenie o zadržaní preukazu a vec predložiť neodkladne, najneskôr do troch dní od zadržania preukazu, orgánu dozoru alebo orgánu kontroly na rozhodnutie. O nedostatkoch zistených pri kontrole činnosti je kontrolór alebo policajt povinný vypracovať záznam a písomne vyrozumieť príslušné KR PZ.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Štátny dozor a kontrola v oblasti súkromnej bezpečnosti

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.