Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

Aké zmeny a novinky v odpadoch nás čakajú do roku 2025? Viac o postupnom odkláňaní komunálneho odpadu od skládkovania, zavedení triedeného odpadu pre textil, zálohovaní či potravinovom odpade sa dozviete v článku.

Dátum publikácie:28. 7. 2020
Autor:Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.

 

tt_papragraf-enviro

Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.

Od 1. 1. 2021 vstupuje do účinnosti novela zákona o odpadoch, podľa ktorej je zakázané skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná. Taktiež by sa touto úpravou vyhlášky malo zabezpečiť postupné odkláňanie komunálnych odpadov od skládkovania spolu s inými zavádzanými opatreniami, či už na úrovni zákona o odpadoch alebo prostredníctvom strategických dokumentov. Uvedené opatrenia budú viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čím sa predpokladá zvýšené triedenie odpadov už pri zdroji.

Z novely zákona o odpadoch vyplýva povinnosť váženia komunálneho odpadu priamo pri zdroji. Zberové spoločnosti musia vybaviť zberové vozidlá vážiacim systémom, buď prerobiť zberové vozidlá, alebo nakúpiť nové. Táto povinnosť nadobudne účinnosť od 1. januára 2023. Predpokladajú sa navýšené náklady na zber komunálneho odpadu a tým aj ich prenesenie do poplatkov za odpad.

Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva a ako také sa dotýka výrobkovej a spotrebiteľskej politiky. Podpora predchádzania vzniku odpadov uplatňovaním udržateľných modelov výroby (environmentálne označovanie produktov, EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie) a prostredníctvom eko-dizajnu.

Medzi opatrenia, ktoré prispejú k predchádzaniu vzniku odpadu je napr. zálohovanie vratných obalov – PET fliaš a plechoviek (od r. 2022), zavedenie triedeného zberu pre textil... Prijatá smernica nám ako členskej krajine EÚ totiž ukladá, že do konca roku 2025 by sme mali mať pre textil zavedený triedený zber.

Predpokladá sa zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil ako prúdu odpadov, príp. zavedenie samostatného systému, tzn., že nastanú zmeny pre výrobcov a dovozcov textilu, ako aj pre obce, ktoré budú musieť k tým zložkám, ktoré už dnes triedia, priradiť aj textil.

Ministerstvo životného prostredia nedávno pri potravinách iniciovalo zrušenie inštitútu „minimálnej trvanlivosti“, nestotožnili sa s tým však potravinári a zdravotníci. Potravinári navrhujú, aby darovanie potravín zostalo naďalej na dobrovoľnej báze.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner