Základné zmluvné vzťahy obcí v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom

V článku je priblížená právna úprava základných zmluvných typov, do ktorých obce v zmysle zákona o odpadoch vstupujú.

tt_odpadove-kose

V rámci odpadového hospodárstva majú obce viaceré povinnosti, ktoré sú predovšetkým upravené v zákone o odpadoch. Medzi ich základné povinnosti patrí zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom, pričom tieto povinnosti môžu zabezpečovať buď samy alebo prostredníctvom zmluvných vzťahov s tretími osobami oprávnenými na nakladanie s odpadom. Nižšie je priblížená právna úprava základných zmluvných typov, do ktorých obce v zmysle zákona o odpadoch vstupujú.

Komunálny odpad

Zákon o odpadochZákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. definuje komunálny odpad ako:

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
 2. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o:

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, teda odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti,
 2. zmesový odpad z iných zdrojov a
 3. drobný stavebný odpad.

Povinnosti obcí spojené s nakladaním s komunálnym odpadom

V súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom je obec podľa zákona o odpadoch povinná:

 1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci;
 2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
  • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne a s výnimkou prípadov, ak je aplikovateľná niektorá z výnimiek uvedená v ustanovení § 81 ods. 21 zákona o odpadoch,
  • jedlých olejov a tukov z domácností,
  • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 3. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
 4. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Základné zmluvné vzťahy obcí v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom

 


Autor: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Mgr. Mária Sadloňová

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.