Zmeny v kamerových systémoch od 28. 1. 2020

Aké príklady prináša prax? V rámci budovy má spoločnosť kamerový systém pri vchodoch/vjazdoch do budovy a vo výrobných priestoroch. Spoločnosť má splnené náležitosti podľa pôvodnej legislatívy. Čo je potrebné zmeniť, upraviť či dopracovať podľa nariadenia od 28. 1. 2020?

Dátum publikácie:21. 5. 2020
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

 

tt_cctv-kamera-schema

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom kamerového informačného systému (ďalej len „KIS“) musí spĺňať niekoľko požiadaviek, medzi ktoré možno zaradiť jednak požiadavky, ktorých splnenie vyžaduje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ale zároveň požiadavky, ktoré sú vyžadované samotným úradom. V tejto súvislosti je taktiež potrebné uviesť Usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov – (Usmernenia 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení, ďalej len „Usmernenie EDPB“), ktoré podmienky zavedenia a následného spracúvania osobných údajov prostredníctvom KIS ešte viac sprísňuje. Čo sa týka všeobecného nariadenia o ochrane údajov, medzi povinnosti, ktoré musí prevádzkovateľ v súvislosti s KIS splniť, radíme najmä článok 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a článok 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Článok 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vo všeobecnosti zakotvuje úpravu zodpovednosti prevádzkovateľa, ktorá je koncipovaná ako zodpovednosť objektívna, teda ide o zodpovednosť, pri ktorej sa nevyžaduje preukázanie zavinenia.

Právna úprava povinnosti prevádzkovateľa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia vychádza zo zásady integrity a dôvernosti ukotvenej v článku 5 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v zmysle ktorej sa osobné údaje musia spracúvať takým spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Bezpečnostné opatrenia, o ktorých hovorí článok 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, majú prevádzkovateľovi pomôcť najmä chrániť osobné údaje pred určitou hrozbou, znížiť zraniteľnosť či obmedziť vplyv nechcenej udalosti. Cieľom ich prijatia je znemožniť neoprávneným osobám nedovolený prístup k osobným údajom, ako aj znemožniť týmto neoprávneným osobám manipuláciu s nosičmi osobných údajov.

Personálne, organizačné a technické požiadavky

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ musí pri zavádzaní a následnom spracúvaní osobných údajov prostredníctvom KIS splniť personálne, organizačné, ako aj technické požiadavky.

Medzi personálne požiadavky možno zaradiť:

  1. povinnosť prevádzkovateľa poveriť spracúvaním osobných údajov len určité osoby. V prípade, že pôjde o osoby z radov zamestnancov, títo musia byť zamestnávateľom písomne poverení.
  2. V prípade, že k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom KIS bude dochádzať prostredníctvom externého zmluvného partnera prevádzkovateľa, prevádzkovateľ s týmto externým subjektom musí podpísať Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s článkom 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Medzi organizačné požiadavky možno zaradiť:

  1. vedenie záznamu o tom, ktorá oprávnená osoba, kedy a s akým cieľom vstúpila do záznamového zariadenia patriaceho ku KIS.

Medzi technické požiadavky možno zaradiť:

  1. umiestnenie tak monitora, ako aj záznamového zariadenia takým spôsobom, aby k nemu mali prístup len oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom. S týmto cieľom je, berúc do úvahy článok 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najvhodnejšie riešenie umiestnenie monitora a záznamového zariadenia do rackových skríň,
  2. vyznačenie privátnych zón, tzn. začierniť verejný priestor, ktorý je snímaný prostredníctvom KIS prevádzkovateľa, a to v súlade s ust. § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s Usmernením EDPB.

 

Príklad z praxe je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Zmeny v kamerových systémoch od 28. 1. 2020

 

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner