Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb

Zmluva o spracúvaní osobných údajov predstavuje najčastejší spôsob, akým sa v praxi upravuje spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Máte tieto zmluvy uzatvorené?

Dátum publikácie:13. 2. 2020
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

 

tt_prepojenia

Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podlieha určitým pravidlám. Predtým, ako sa bližšie pozrieme na to, aké pravidlá je potrebné dodržiavať, je nevyhnutné správne vymedziť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Kto je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľom? V zmysle čl. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajovNARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je ním „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu“.

Kto je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov sprostredkovateľom?

Sprostredkovateľom je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa“. Zjednodušene povedané, prevádzkovateľom je ten, kto vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a postúpil ich sprostredkovateľovi, aby ich ten spracúval v jeho mene. V praxi môže byť prevádzkovateľom akákoľvek firma, obec, škola alebo fyzická osoba. Sprostredkovateľom bývajú najčastejšie spoločnosti, ktoré spracúvajú mzdy, personalistiku, účtovníctvo, cloudové služby a podobne.

Vzťah medzi týmito subjektmi je v zmysle čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nutné podriadiť zmluve alebo inému právnemu aktu podľa práva Únie alebo práva členského štátu. Práve zmluva o spracúvaní osobných údajov predstavuje najčastejší spôsob, akým sa v praxi upravuje spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Okrem zmluvy o spracúvaní osobných údajov prichádza do úvahy napr. dohoda o plnomocenstve alebo poverenie na spracúvanie osobných údajov vystavené zo strany prevádzkovateľa s výslovným akceptovaním určených povinností zo strany sprostredkovateľa.

Zmluvu o spracúvaní osobných údajov je nevyhnutné uzavrieť ešte predtým, ako reálne spracúvanie osobných údajov nastane, respektíve najneskôr v momente začatia spracúvania osobných údajov. Zmluva upravujúca vzťah medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom musí byť vypracovaná v písomnej alebo elektronickej podobe, avšak vždy tak, aby existovali dôkazné prostriedky o ich minimálnych obsahových náležitostiach zakotvených v článku 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podľa základných požiadaviek kladených na právne úkony, a to v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ,,Občiansky zákonník“). V zmysle ust. § 34 Občianskeho zákonníka sa právnym úkonom rozumie ,,prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.“ Platný právny úkon podľa Občianskeho zákonníka predpokladá, že k prejavu vôle došlo slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, s možným predmetom plnenia. Inak je právny úkon neplatný.

 

Texty vzoru zmluvy sú uvedené v skrátenom znení. Celý vzor zmluvy:

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb

 

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.