Všetky články z rubriky
83 výsledkov
tt_zena-pri-stole-s-papiermi-a-notebookom.jpg

Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne; zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

tt_mestska-stvrt-model-3d.jpg

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Minimálny zákonný rozsah povinných náležitostí zmluvy však nie je z hľadiska efektívnosti poskytovania bezpečnostných služieb v areáli postačujúci, odporúčané sú aj ďalšie, uvedené v článku. Nedostatočným, resp. nezrozumiteľným uvedením zmluvných dojednaní môže dôjsť k situácii, kedy reálny výkon strážnej služby nebude zodpovedať účelu, za ktorým bola zmluva uzatváraná, alebo môže dôjsť k nedostatočnej ochrane majetku či súdnemu sporu.

tt_spravodajstvo.jpg

Vlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, pribudne nová povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Parlament schválil novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

iStock_000005865498XSmall.jpg

Úrazy, či už menšieho alebo väčšieho charakteru, sa nikomu nevyhýbajú, väčšinou prichádzajú nečakane a nikdy nevieme, čo sa v daný deň môže udiať. Obzvlášť závažný úraz s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nielen do vášho životného tempa, ale rovnako do života celej vašej rodiny. Žiaľ, aj smrteľné úrazy prichádzajú nečakane a bez varovania.

tt_spravodajstvo.jpg

V rámci stratégie znižovania spotreby jednorazových plastov Kaufland prichádza s ďalšími novinkami. Nové ekologickejšie obaly produktov privátnych značiek ponesú označenie „Balené zodpovedne“.

tt_spravodajstvo.jpg

Využívanie nových technológií na zlepšenie služieb štátu v európskych krajinách, ich ďalší rozvoj a zavádzanie do praxe je ústrednou témou konferencie BLOCKWALKS, ktorá sa konala vo štvrtok v Bratislave.

20190928_ITVS_forum_low.jpg

Viete, čím je október aj v tomto roku špecifický? Je to mesiac venovaný zvyšovaniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Awareness Month). Odborníci z branže sa každoročne snažia v tomto mesiaci vysvetľovať širokej verejnosti, aké nástrahy im hrozia pri používaní najnovších technológií a internetu. Táto tradícia síce začala v USA, ale ani Slovensko nie je izolované od negatívnych vplyvov online sveta a nových technológií.

Specializovane-cinnosti-UAV.jpg

Vďaka technológii bezpilotných lietajúcich prostriedkov je možné bezpečne, ekonomicky výhodne a časovo efektívne monitorovať stavby, výškové konštrukcie, potrubia, distribučné siete či iné zariadenia vyžadujúce odstávku pri kontrolách personálom.

tt_spravodajstvo.jpg

COOP Jednota Slovensko upozorňuje spotrebiteľov na podvodné SMS správy a zároveň podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Žiadajú všetkých, ktorí túto podvodnú správu dostanú, aby na ňu nereagovali a neotvárali ju, môže ísť totiž o vírus a hrozí aj možnosť zneužitia vašich osobných a bankových údajov. Stránka www.coop.new-notice.com nie je v ich správe ani vlastníctve.

tt_manazersky-checklist.jpg

Článok je určený podnikovým manažérom zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia. Autorka uvádza 10 najčastejších chýb, s ktorými sa v praxi v oblasti ekológie stretla. S nárastom počtu legislatívnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a v oblasti odpadového hospodárstva sa v praxi stáva, že podnikatelia často nevedia o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy životného prostredia alebo si povinnosti plnia nedostatočne, čo sa pri kontrole zo strany štátnych inštitúcií prejaví sankcionovaním spoločnosti.

Partner