Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty zamestnancov a prípadných návštevníkov na pracoviskách

Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

Dátum publikácie:17. 4. 2020
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vo Vyhlásení EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 je uvedené:

Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

Niet pochýb o tom, že spracúvanie údajov o teplote fyzickej osoby (údaj o zdraví) spadá pod článok 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem bežného právneho základu v článku 6 nariadenia teda musí prevádzkovateľ preukázať, že existuje aj výnimka podľa článku 9 odseku 2 nariadenia.

 

Úrad sa domnieva, že v tomto prípade by sa mohol aplikovať čl. 9 ods. 2 pís. i) nariadenia:

...spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo;

 

Úradu je z verejne dostupných zdrojov známe len jedno opatrenie v tejto problematike, a to:

1.        Uznesenie vlády SR č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Bod A.5

Vláda SR ukladá hlavnému hygienikovi SR

  • vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty

2.        Následne na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády vydané

Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenie-ako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupe-do-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

Úrad si dovoľuje zvýrazniť časť usmernenia: O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Prevádzkovateľ musí zvážiť, či spadá pod okruh subjektov, na ktoré sa tieto národné opatrenia vzťahujú.

 

Do pozornosti taktiež dávame Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Za daných okolností zamestnávatelia budú možno musieť spracúvať osobné alebo citlivé údaje, ktoré zvyčajne nespracúvajú (napríklad údaje týkajúce sa zdravia); preto by sa malo pripomenúť, že by pri tom mali rešpektovať zásady nevyhnutnosti, proporcionality a zodpovednosti a mali by sa tiež riadiť zásadami tak, aby minimalizovali akékoľvek riziká, ktoré by takéto spracúvanie mohlo predstavovať pre práva zamestnancov a základné slobody, najmä ich práva súkromia, ako je rozpracované v odporúčaní CM / Rec (2015) 5 o spracúvaní osobných údajov v kontexte zamestnania. Zamestnávatelia by predovšetkým nemali spracúvať osobné údaje nad rámec toho, čo je potrebné na identifikáciu potenciálne exponovaných zamestnancov.

(celé stanovisko k dispozícii tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/stanovisko-predsednicky-vyboru-k-dohovoru-108-rady-europy-komisara-pre-ochranu-osobnych)

 

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme zdôrazniť, že prevádzkovateľ by mal zvážiť použitie čo najmenej invazívnych prostriedkov podľa zásady proporcionality a tiež by mal dbať na ochranu súkromia dotknutých osôb. Opatrenia mali trvať najviac do skončenia výnimočnej situácie.

 

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Autor: Úrad na ochranu osobných údajov SR

Súvisiace dokumenty

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.