Prevádzkový poriadok ohlasovne požiarov – vzor smernice

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotného postupu pre obsluhu ohlasovne požiarov v spoločnosti. Z dôvodu, že je v praxi väčšinou ohlasovňa požiarov zriaďovaná na vrátniciach, resp. vstupných priestoroch spoločností (recepcie), kde sa obsluha v bežnom pracovnom režime venuje iným činnostiam, je potrebné, aby sa pri určovaní počtu obsluhy ohlasovne určil dodatočný počet osôb prítomných na ohlasovni požiarov, resp. nachádzajúcich sa v priľahlých prevádzkach (kanceláriách) s prihliadnutím na veľkosť organizácie, resp. členitosť jej objektov, pre ktoré je ohlasovňa zriadená.

Dátum publikácie:7. 10. 2021
Autor:Ing. Marián Faško

tt_dym-v-kancelarii

Ohlasovňa požiarov jeden z pojmov ochrany pred požiarmi, ktorý je dnes niektorými osobami zatracovaný ako prežitok z čias, keď bolo možné hlásiť zo spoločnosti vznik požiaru len z niekoľkých telefonických aparátov pevných liniek. Právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) má však stále povinnosť z platnej vyhlášky o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z. z. ohlasovňu požiarov zriadiť. Potrebu jej zriadenia je nutné si uvedomiť v širšom kontexte dnešnej doby, a to najmä v trende prevádzkovania polyfunkčných objektov. V tomto kontexte je potrebné si uvedomiť potrebu zriadenia ohlasovne požiarov ako „koordinačného“ centra objektu v prípade požiaru. Ak je toto centrum vybavené požadovanými prostriedkami, dokumentáciou a pracujú na ňom osoby znalé miestnych pomerov a vyškolené na správnu reakciu v prípade požiaru, vytvára sa tým predpoklad na rýchle vykonanie evakuácie osôb, vecí a majetku. Rýchla reakcia v prípade reálneho požiaru vytvára predpoklad predchádzania stratám na životoch a majetku nielen prevádzkovateľov týchto polyfunkčných objektov, ale všetkých, ktorí sa nachádzajú v objekte.

 

Prevádzkový poriadok ohlasovne požiarov

Interná smernica

1. Účel

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotného postupu pre obsluhu ohlasovne požiarov v spoločnosti XY.

2. Rozsah platnosti

Táto interná smernica je platná pre všetky osoby vykonávajúce obsluhu ohlasovne požiarov v spoločnosti XY.

3. Pojmy a definície

Obsluha ohlasovne požiarov – personál vykonávajúci práce na pracovisku, ktoré je zároveň aj ohlasovňou požiarov v spoločnosti XY.

Z dôvodu, že je v praxi väčšinou ohlasovňa požiarov zriaďovaná na vrátniciach, resp. vstupných priestoroch spoločností (recepcie), kde sa obsluha v bežnom pracovnom režime venuje iným činnostiam, je potrebné, aby sa pri určovaní počtu obsluhy ohlasovne určil dodatočný počet osôb prítomných na ohlasovni požiarov, resp. nachádzajúcich sa v priľahlých prevádzkach (kanceláriách) s prihliadnutím na veľkosť organizácie, resp. členitosť jej objektov, pre ktoré je ohlasovňa zriadená. Prípadne je užitočné si vopred určiť osoby zodpovedné za evakuáciu na každom organizačnom úseku spoločnosti, ktoré budú riadiť evakuáciu. V prípade, ak sa v objekte alebo areáli nachádza viacero organizácií a sú na seba technicky alebo technologicky naviazané, resp. sú viaceré v jednom objekte a prípadný požiar v priestoroch jednej organizácie môže mať vplyv na prevádzku druhej, je dobré sa vzájomne dohodnúť a zriadiť jednu spoločnú ohlasovňu požiarov.

Osoba zodpovedná za evakuáciu – osoba vykonávajúca evakuáciu osôb, zvierat, vecí, resp. vypínanie energií (elektrická, plyn, voda...) v prípade vyhlásenia požiaru v spoločnosti podľa požiarno- poplachových smerníc.

Ohlasovňa požiarov – miesto alebo objekt, kde je možné nahlásiť vznik požiaru a následne centrálne riadiť činnosti súvisiace s oznámením požiaru hasičskej jednotke, evakuáciou osôb, zvierat, vecí. Na ohlasovni požiarov musí byť zabezpečená nepretržitá služba minimálne počas prevádzky v spoločnosti. Ohlasovňa požiarov musí byť viditeľne označená nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pre spoločnosti vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou je povinnosťou, aby bola hlavná ústredňa umiestnená práve na ohlasovni požiarov.

 

Povinnosti a zodpovednosti

Technik požiarnej ochrany – vypracovanie potrebnej dokumentácie ochrany pred požiarmi a tejto internej smernice a jej pravidelná aktualizácia.

Štatutár – schválenie tejto internej smernice.

Obsluha ohlasovne požiarov – dodržiavanie tejto internej smernice, navrhovanie zmien v smernici v prípade akejkoľvek organizačnej zmeny.

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie testu a vzor smernice:

Prevádzkový poriadok ohlasovne požiarov – vzor smernice

 


Autor: Ing. Marián Faško

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR