Vyhľadávanie > Dôvodové správy
253 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 31. 5. 2019

Zákon upravuje niektoré základné pojmy (povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, modernizačný fond, výrobca elektrickej energie), medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie a odstraňuje neplatné ustanovenia.

Právny stav od: 31. 5. 2019

Snahou zákona je zaviesť zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, a tým dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej úrovni a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia občanov Slovenskej republiky.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica“). Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe napríklad ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré stanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu v rámci Európskej únie.

Právny stav od: 22. 2. 2019

Zákon vychádza z potreby úpravy v oblasti vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a v oblasti procesu kontroly dodržiavania zákazu neprimeraných podmienok.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Zákonom sa rozširuje účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom tejto zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Informatizácia verejnej správy je riadený proces, ktorý sa realizuje v rámci celej štruktúry verejnej správy. Je to proces vytvárania spoločenských, legislatívnych, metodických, technologických a organizačno-personálnych podmienok pre efektívnu aplikáciu informačných technológií vo výkone verejnej správy, ako aj riadený proces vlastnej aplikácie IT, pričom pod IT sa rozumie aj komunikačná infraštruktúra a komunikačné technológie, ktoré sú na prevádzku a používanie IT potrebné. Výsledkom tohto procesu by malo byť na jednej strane efektívne využívanie IT v procesoch verejnej správy a tomu zodpovedajúca úprava procesov verejnej správy a na strane druhej elektronická forma výkonu správy, t. j. e-Government.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Návrh nového zákona predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z v znení zákona č. 125/2016 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, najmä zriadenie úradu, poskytnutím oznamovateľovi postavania oznamovateľa v trestnom konaní; úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti a rozšírením definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Potreba prijatia návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „C.I.P.“).

...

Partner