Vyhľadávanie > Dôvodové správy
257 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 2. 4. 2020

Zákon reaguje na potreby aplikačnej praxe v dôsledku situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v oblasti zdravotníctva. V oblasti správneho trestania v pôsobnosti MZ SR je cieľom tohto zákona umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti ak preukážu, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou, nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov.

Právny stav od: 1. 4. 2020

Predmetná novela pracovného kódexu predstavuje sériu legislatívnych opatrení prijatých súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom. V záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov zákon zaviedol úpravy v organizácii pracovného času, čerpania dovolenky a prekážok v práci. Zákon upravuje aj predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájsť prácu. Zmeny nastanú aj v zákone o službách zamestnanosti. Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení sa splnenie podmienok na jeho čerpanie bude preukazovať čestným vyhlásením.

Právny stav od: 24. 3. 2020

Cieľom zákona je prijatie niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a niektorých opatrení v justícii.

Právny stav od: 23. 8. 2019

Cieľom zákona je vytvoriť predpoklady na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe používaním elektronického dokladu. 

Právny stav od: 31. 5. 2019

Zákon upravuje niektoré základné pojmy (povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, modernizačný fond, výrobca elektrickej energie), medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie a odstraňuje neplatné ustanovenia.

Právny stav od: 31. 5. 2019

Snahou zákona je zaviesť zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, a tým dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej úrovni a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia občanov Slovenskej republiky.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica“). Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe napríklad ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré stanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu v rámci Európskej únie.

Právny stav od: 22. 2. 2019

Zákon vychádza z potreby úpravy v oblasti vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a v oblasti procesu kontroly dodržiavania zákazu neprimeraných podmienok.

...

Partner