Vyhľadávanie > Dôvodové správy
246 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „smernica“). Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe napríklad ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré stanovuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu v rámci Európskej únie.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Zákonom sa rozširuje účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom tejto zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Informatizácia verejnej správy je riadený proces, ktorý sa realizuje v rámci celej štruktúry verejnej správy. Je to proces vytvárania spoločenských, legislatívnych, metodických, technologických a organizačno-personálnych podmienok pre efektívnu aplikáciu informačných technológií vo výkone verejnej správy, ako aj riadený proces vlastnej aplikácie IT, pričom pod IT sa rozumie aj komunikačná infraštruktúra a komunikačné technológie, ktoré sú na prevádzku a používanie IT potrebné. Výsledkom tohto procesu by malo byť na jednej strane efektívne využívanie IT v procesoch verejnej správy a tomu zodpovedajúca úprava procesov verejnej správy a na strane druhej elektronická forma výkonu správy, t. j. e-Government.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Návrh nového zákona predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z v znení zákona č. 125/2016 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, najmä zriadenie úradu, poskytnutím oznamovateľovi postavania oznamovateľa v trestnom konaní; úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti a rozšírením definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb.

Právny stav od: 22. 8. 2018

Cieľom návrhu zákona je komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Návrh zákona zjednocuje postup všetkých príslušných štátnych orgánov a inštitúcií v chránených vodohospodárskych oblastiach, určuje pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd a ustanovuje spoločnú kontrolu možných znečisťovateľov.

 

Právny stav od: 22. 8. 2018

Predmetom návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na ustanovenie Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Zároveň sa nastavuje mechanizmus prerozdeľovania týchto príjmov. Predmetným návrhom zákona sa zároveň mení zákon o Environmentálnom fonde, konkrétne v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko.

Právny stav od: 24. 5. 2018

Navrhovanou úpravou sa preberajú ustanovenia smernice EÚ, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Ďalším cieľom návrhu zákona je vykonanie vykonávacieho nariadenia EÚ o postupoch na identifikáciu plavidiel a doplnenia z aplikačnej praxe.

Právny stav od: 23. 4. 2018

Cieľom navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3. Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocnenie pre obce všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií v územní obce alebo v jej častiach, v praxi je úprava značne nejednotná v závislosti od konkrétnej obce, pričom mnohé mestá a najmä menšie obce neposkytujú svojim obyvateľom v tomto smere žiadnu ochranu. navrhuje sa obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv Nového roka. Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa súčasne zavádza možnosť obce povoliť výnimku.

...

Partner