Vyhľadávanie > Dôvodové správy
324 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 11. 5. 2021

Cieľom zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.

Právny stav od: 18. 3. 2021

Cieľom právnej úpravy je pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti cestnej dopravy, ktoré čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19, čo pre niektoré z nich môže mať negatívne alebo až likvidačné dôsledky. Cieľom zákona je tiež vytvoriť legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktorých cieľom bude podporiť podniky v odvetví cestnej dopravy, najviac zasiahnuté negatívnymi dôsledkami ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 17. 3. 2021

Zákon upravuje prílohu č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírením Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť o stavy po prekonaní ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 3. 2. 2021

Zámerom zákona je zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.

Právny stav od: 1. 2. 2021

Novela zákona o kritickej infraštruktúre zavádza povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva SR, ako ústredného orgánu na úseku kritickej infraštruktúry, so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry, resp. zmenou kontroly nad prevádzkovateľom prvku kritickej infraštruktúry.

Právny stav od: 21. 1. 2021

Cieľom zákona je prijatie mimoriadnych opatrení, ktoré umožnia, aby mohlo Ministerstvo životného prostredia SR na základe stanoviska povoľujúceho orgánu (SIŽP alebo okresný úrad) poveriť existujúce zariadenie, ktoré je vyplývajúc z jeho technologických a technických možností schopné spracovať nebezpečný odpad z testovania, aby prijalo a zhodnotilo tento odpad, aj keď je to nad rámec platného povolenia. 

Právny stav od: 13. 1. 2021

Cieľom zákona je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Právny stav od: 7. 12. 2020

Novelou zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením núdzového stavu podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. 

Právny stav od: 11. 11. 2020

Zákonom sa ustanovuje, aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy mohol testovanie na ochorenie a diagnostiku operatívne zabezpečovať podľa aktuálnej geografickej a epidemiologickej potreby, a to prostredníctvom uzatvorenia zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Právny stav od: 6. 11. 2020

Cieľom zákona je odbúrať niektoré povinnosti pre vlastníkov detských ihrísk, čo ich však nezbavuje zodpovednosti za vyhovujúci stav detských ihrísk v zmysle existujúcich predpisov. Po zrušení zákona č. 371/2019 Z. z. budú zariadenia detských ihrísk, ktoré spĺňajú definíciu výrobku spadať pod smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.