Vyhľadávanie > Interné firemné predpisy
92 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2019

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti je podkladom pre implementáciu a realizáciu požiadaviek a zdokonaľovanie systému riadenia kybernetickej bezpečnosti, pre základné oboznámenie novoprijatých zamestnancov a zmluvne dohodnutých tretích strán s bezpečnostnou politikou organizácie a aj ako informácia pre zákazníkov organizácie s cieľom predstaviť zavedený systém riadenia kybernetickej bezpečnosti a činností zabezpečujúcich plnenie dohodnutých bezpečnostných požiadaviek v rámci prevádzkovanej služby.

Právny stav od: 11. 3. 2020

Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť Pandemického plánu spoločnosti. Tento plán taktiež obsahuje veľký počet odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni a ako sa po skončení pandémie čo najjednoduchšie a plynulo vrátiť do normálnej prevádzky. Obsahuje taktiež pokyny pre vytvorenie zásob liekov, aby zamestnanci podniku mohli byť ošetrení tak rýchlo, ako je to možné.

Právny stav od: 27. 12. 2019

Cieľom smernice je pomôcť podnikateľovi nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti, sprehľadniť povinnosti a určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov. Smernica je určená držiteľovi odpadu, ktorým môže byť pôvodca odpadu, obchodník, sprostredkovateľ alebo dopravca, konkrétne podmienky sú závislé od  spoločnosti.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Táto smernica upravuje požiarny poriadok v plynovej kotolni. Plynová kotolňa a plynomerňa sú miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pretože sa tu spracúva (spaľuje) horľavá látka (plyn).

Právny stav od: 1. 1. 2019

Pri plnení požiadaviek v oblasti kybernetickej bezpečnosti je jedným zo základných dokumentov prevádzkovateľa základnej služby dokument „Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti“.

Právny stav od: 18. 11. 2019

Dopravno-prevádzkový poriadok motorových vozíkov je vnútrofiremná organizačná  smernica, ktorá  určuje podmienky pre prevádzku, opravy a údržbu všetkých vozíkov.

Právny stav od: 1. 7. 2018

Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa odsekov 3 a 4 vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Právny stav od: 1. 7. 2019

Smernica upravujúca postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vzniknutú škodu a bezdôvodné obohatenie a určenie rozsahu a spôsobu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.

Právny stav od: 1. 3. 2019

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partner