Vyhľadávanie > Interné firemné predpisy
130 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 5. 2021

Smernica je prioritne určená pre prevádzkovateľov SBS a pre ich zamestnancov – strážnikov, ktorí externe dodávajú strážne služby majiteľom obchodných prevádzok na základe zmluvy o poskytovaní strážnej služby. Z praxe je toto najčastejšia situácia v obchodných prevádzkach. Menej častou situáciou je to, že obchodné prevádzky majú vlastných strážnikov – kmeňových zamestnancov, a prevádzkujú vlastnú ochranu. Smernicu je potrebné upraviť na konkrétnu situáciu v každej obchodnej prevádzke.

Právny stav od: 1. 4. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok výkonu činnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisie BOZP (ďalej len ZZ pre BOZP) v spoločnosti XY. Táto interná smernica je platná pre všetkých zamestnancov menovaných do funkcie ZZ pre BOZP a primerane pre ostatných zamestnancov spoločnosti XY (ďalej len zamestnávateľ).

Právny stav od: 1. 1. 2021

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k verejnej zeleni.

Právny stav od: 21. 7. 2020

Účelom vypracovania posudku o riziku a prevádzkového poriadku je stanovenie bezpečných pracovných postupov pre činnosti s expozíciou vibráciám, a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Právny stav od: 6. 2. 2021

Účelom smernice pre riadenie odpadového hospodárstva je definovať procesy a stanoviť postupy a zodpovednosti pre zavedenie systému pre riadenie odpadového hospodárstva v organizácii a vedenie evidencie záznamov o odpadoch na všetkých úrovniach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. Smernica sa špeciálne zameriava na správne triedenie a zhromažďovanie.

Smernica sa týka nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vznikajú pri nasledovných činnostiach: výroba, údržba, preprava, zásobovanie a skladové hospodárstvo, zásahy havarijných čiat, činnosť administratívy, kuchynka.

Právny stav od: 1. 3. 2021

Účelom internej smernice Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou, ktorá je vykonávaná formou domáckej práce a/alebo telepráce. Interná smernica sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí používajú zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce obsahuje výhradne odporúčania k úprave týkajúcej sa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Nezahŕňa ostatné náležitosti, ktoré majú byť v zmysle zákona o odpadoch upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia slúži len na inšpiráciu.

Právny stav od: 29. 1. 2020

Vzor testu proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu vypracovaný v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a s usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení, schváleným 29. januára 2020.  Vzor je vypracovaný pre monitorovanie priestoru na účel ochrany majetku.

Právny stav od: 1. 3. 2021

Táto interná smernica je platná pre všetkých interných a externých zamestnancov vykonávajúcich práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a len v priestoroch zamestnávateľa a objektoch v jeho správe a užívaní. Činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je činnosť, ktorá svojou povahou vytvára zvýšené riziko vzniku požiaru s prítomnosťou horľavých látok v mieste jej výkonu, pričom sa horľavé látky môžu používať, skladovať, spracúvať alebo vyrábať. 

Právny stav od: 1. 9. 2015

Požiarne poplachové smernice slúžia zamestnancom, aby vedeli, ako konať a ako a kde ohlásiť vznik požiaru. Práve z tohto dôvodu je nutné, aby požiarne poplachové smernice boli umiestnené na vhodných miestach objektov podnikateľských subjektov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.