Vyhľadávanie > Interné firemné predpisy
148 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 8. 2021

Účelom tejto smernice je zabezpečiť včasnú identifikáciu, spôsoby hlásenia, preskúmania, šetrenia a v neposlednom rade efektívneho odstránenia vzniknutých udalostí, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť organizácie a jej aktív. Organizácia deklaruje, že vydaním tejto smernice vytvára kroky a možnosti pre zníženie dopadov potenciálnych a reálnych kybernetických bezpečnostných incidentov. Organizácia zároveň touto smernicou umožňuje následné prijatie účinných nápravných alebo preventívnych opatrení.

Právny stav od: 1. 10. 2021

Prevádzkový poriadok je určený pre sklad nebezpečných odpadov a pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za správnosť a dodržiavanie pravidiel v rámci tohto skladu. Smernica obsahuje technicko-informačné údaje, organizačné a technologické podmienky nakladania s odpadmi, popis zhromaždovacích miest, predpoklad vzniku nebezpečných druhov odpadu, podmienky bezpečnosti práce, povinnosti pri obsluhe a údržbe, opatrenia pre prípad havárie a umiestnenie prevádzkového poriadku.

Právny stav od: 1. 10. 2021

Účelom tejto smernice je stanoviť pravidlá na zvýšenie úrovne BOZP zamestnancov pracujúcich v administratívnych profesiách. Vzor obsahuje pravidlá pre bezpečný stav pracoviska, pravidlá pri používaní pracovných prostriedkov, pre prácu so zobrazovacími jednotkami, pre pohyb po pracovisku, pre bezpečnú manipuláciu s bremenami, postup pri vzniku nebezpečnej udalosti alebo úrazu, COVID pravidlá a informácie k osobným ochranným pracovným prostriedkom.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotného postupu pre obsluhu ohlasovne požiarov v spoločnosti. Z dôvodu, že je v praxi väčšinou ohlasovňa požiarov zriaďovaná na vrátniciach, resp. vstupných priestoroch spoločností (recepcie), kde sa obsluha v bežnom pracovnom režime venuje iným činnostiam, je potrebné, aby sa pri určovaní počtu obsluhy ohlasovne určil dodatočný počet osôb prítomných na ohlasovni požiarov, resp. nachádzajúcich sa v priľahlých prevádzkach (kanceláriách) s prihliadnutím na veľkosť organizácie, resp. členitosť jej objektov, pre ktoré je ohlasovňa zriadená.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Účelom tejto smernice je definovanie vhodných algoritmov, protokolov a softvérov na šifrovanie dát v organizácii. Smernica sa vzťahuje na všetkých pracovníkov organizácie, ktorí majú prístup k informačným systémom organizácie.

Právny stav od: 1. 7. 2006

Účelom tejto smernice je stanoviť konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov s uvedením ich požadovaných vlastností a ďalších podmienok používania, ktoré je Zamestnávateľ povinný poskytnúť príslušným zamestnancom (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni) a zamestnanci sú povinní použiť pri plnení pracovných úloh podľa pokynov Zamestnávateľa.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok pre riadenie dodávateľov vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Právny stav od: 1. 7. 2006

Účelom interného predpisu Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanoviť v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle ustanovení nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, podmienky poskytovania, používania a kontroly osobných pracovných prostriedkov. Postup upravený internou smernicou je možné v primeranom rozsahu aplikovať na prideľovanie pracovného odevu a pracovnej obuvi zamestnancom.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok pre bezpečný výkon údržbársky prác v spoločnosti. Smernica určuje bezpečné podmienky odstránením rizika spojeného s nečakaným spustením strojov a zariadení počas údržbársky prác, a to prostredníctvom ich odstavenia a blokovania. Postupy v smernici majú za úlohu úplné odstránenie rizík a ohrození, resp. určenie podmienok pre vypracovanie a používanie alternatívnych metód, ak nie je možné ich úplné odstránenie.

Právny stav od: 1. 8. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok plánovania, zabezpečenia a výkonu cvičných požiarnych poplachov v spoločnosti. Táto interná smernica je platná pre všetkých zamestnancov spoločnosti a všetky osoby nachádzajúce sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch vrátane nájomníkov a ich zamestnancov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.