Vyhľadávanie > Interné firemné predpisy
138 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 30. 6. 2020

Tento článok a vzor smernice „Plán rozvoja bezpečnostného povedomia“ je spracovaný v najjednoduchšej forme, vo Worde a je určený pre bežných používateľov, spracovateľov a tvorcov bezpečnostnej dokumentácie v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v bežných firmách rôznych veľkostí, pre bezpečnostných manažérov, interných a externých audítorov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, pre pracovníkov zodpovedných za oblasť spracovania a udržiavania bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti, systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako aj pre záujemcov o túto problematiku.

Právny stav od: 1. 6. 2015

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok zavedenia, používania a porozumenia bezpečnostnému a zdravotnému značeniu na pracoviskách organizácie. Táto smernica je platná pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce na pracoviskách zamestnávateľa. V primeranom rozsahu je platná aj pre externé osoby nachádzajúce sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách.

Právny stav od: 1. 4. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien. Viazač bremien je osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien. Smernica popisuje povinnosti viazača bremien, spôsoby viazania, vešania a prepravy, zakázané činnosti a viazacie prostriedky.

Právny stav od: 1. 3. 2010

Smernica upravuje požiadavky na obsluhu, prevádzku a údržbu ručnej motorovej reťazovej píly (štart, prenášanie, preprava, zásady bezpečného tankovania, kontrola technického stavu, pravidelná údržba, zakázané činnosti, potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky a prevádzkový denník).

Právny stav od: 1. 7. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok bezpečného používania osobných dopravných prostriedkov s motorovým hlavným pohonom alebo prídavným motorovým pohonom. Táto smernica je platná pre všetkých zamestnancov používajúcich osobné dopravné prostriedky (osobný automobil, elektromobil, kolobežku, bicykel) v priestoroch spoločnosti a počas služobných ciest aj na verejných komunikáciách. Interná smernica nie je platná pre vodičov z povolania.

Právny stav od: 30. 6. 2020

Táto smernica upravuje procesy zálohovania, havarijného plánovania a obnovy prevádzky informačných systémov (IS) po výskyte krízovej udalosti v organizácii. Definuje povinnosti organizácie a jej zamestnancov tak, aby bolo možné prevádzku IS obnoviť v požadovanom rozsahu a čase. Účelom smernice je riadenie kontinuity činnosti (BCM – Business Continuity Management),  stanovenie stratégie a metodických postupov na vypracovanie plánu kontinuity činností (Business Continuity Plan – BCP) a plánu obnovy činností/havarijného plánu (Disaster Recovery Plan – DRP). 

Právny stav od: 1. 9. 2019

Jedným z atribútov zabezpečenia objektu a chráneného priestoru z pohľadu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti je aj nastavenie a realizácia režimových opatrení. Pod režimové opatrenia zaraďujeme aj kľúčový režim. Podstatou kľúčového režimu je úprava podmienok používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie kľúčov.

Právny stav od: 1. 1. 2010

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok bezpečného výkonu prác s elektrickým (ďalej len elektrické náradie) a neelektrickým ručným náradím (ďalej len neelektrické náradie) a stanovenie podmienok kontrol bezpečného stavu ručného náradia.

Právny stav od: 1. 5. 2021

Smernica je prioritne určená pre prevádzkovateľov SBS a pre ich zamestnancov – strážnikov, ktorí externe dodávajú strážne služby majiteľom obchodných prevádzok na základe zmluvy o poskytovaní strážnej služby. Z praxe je toto najčastejšia situácia v obchodných prevádzkach. Menej častou situáciou je to, že obchodné prevádzky majú vlastných strážnikov – kmeňových zamestnancov, a prevádzkujú vlastnú ochranu. Smernicu je potrebné upraviť na konkrétnu situáciu v každej obchodnej prevádzke.

Právny stav od: 1. 4. 2021

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok výkonu činnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisie BOZP (ďalej len ZZ pre BOZP) v spoločnosti XY. Táto interná smernica je platná pre všetkých zamestnancov menovaných do funkcie ZZ pre BOZP a primerane pre ostatných zamestnancov spoločnosti XY (ďalej len zamestnávateľ).

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.