Vyhľadávanie > Interné firemné predpisy
100 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 6. 2015

Tento dokument obsahuje návod, ako postupovať pri aplikácii nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov.

Právny stav od: 1. 6. 2015

Tento dokument obsahuje návod, ako postupovať pri aplikácii nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov.

Právny stav od: 28. 1. 2020

Jedným z najčastejších prostriedkov monitorovania priestoru (pracoviska) a zamestnancov je práve aj kamerový systém. Zamestnávateľ, ktorý má v úmysle zaviesť monitorovanie kamerovým systémom, je oprávnený chrániť svoje práva (spravidla ide o ochranu majetku a kontrolu využívania pracovného času zamestnancami či v neposlednom rade – dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ale musí rešpektovať aj práva zamestnancov. Konkrétne ich právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie.

Právny stav od: 1. 8. 2020

Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť Pandemického plánu spoločnosti. Tento plán taktiež obsahuje veľký počet odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni a ako sa po skončení pandémie čo najjednoduchšie a plynulo vrátiť do normálnej prevádzky.

Právny stav od: 30. 6. 2020

Tento vzor je určený pre spracovateľov a tvorcov bezpečnostnej dokumentácie v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti (FOB) i bezpečnosti prostredia, pre bezpečnostných manažérov, interných a externých audítorov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, pre pracovníkov zodpovedných za oblasť spracovania a udržiavania bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti, systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako aj pre záujemcov o túto problematiku.

Právny stav od: 21. 7. 2020

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V súvislosti s výkonom práce je potrebné kategorizovať prácu z hľadiska zdravotného rizika. V súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je povinný zamestnávateľ v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zabezpečiť zamestnancom zaradeným do rizikových kategórií rekondičné pobyty.

Právny stav od: 1. 8. 2019

Riziko v dôsledku expozície hluku na zdravie a bezpečnosť vzniká vplyvom rušivých a obťažujúcich účinkov hluku pri práci zamestnancov vyžadujúcich duševné sústredenie alebo sluchovú komunikáciu. Riziko poškodenia (zmeny) sluchu zamestnancov vzniká po dlhodobej expozícii hluku s úrovňou nad 80 dB.

Právny stav od: 15. 10. 2006

Hlavným cieľom prevádzkového poriadku je stanovenie bezpečných pracovných postupov pre činnosti s expozíciou hluku, a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Všetci zamestnanci exponovaní hluku sa povinne oboznamujú s týmto predpisom a posudkom rizika, ktorý obsahuje informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s expozíciou hluku.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti je podkladom pre implementáciu a realizáciu požiadaviek a zdokonaľovanie systému riadenia kybernetickej bezpečnosti, pre základné oboznámenie novoprijatých zamestnancov a zmluvne dohodnutých tretích strán s bezpečnostnou politikou organizácie a aj ako informácia pre zákazníkov organizácie s cieľom predstaviť zavedený systém riadenia kybernetickej bezpečnosti a činností zabezpečujúcich plnenie dohodnutých bezpečnostných požiadaviek v rámci prevádzkovanej služby.

Právny stav od: 11. 3. 2020
Právny stav do: 31. 7. 2020

Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť Pandemického plánu spoločnosti. Tento plán taktiež obsahuje veľký počet odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni a ako sa po skončení pandémie čo najjednoduchšie a plynulo vrátiť do normálnej prevádzky. Obsahuje taktiež pokyny pre vytvorenie zásob liekov, aby zamestnanci podniku mohli byť ošetrení tak rýchlo, ako je to možné.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.