Vyhľadávanie > Odborné články
365 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 8. 4. 2020
Autor: Národný inšpektorát práce
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na trhu sa však v tejto situácii môžu nachádzať aj respirátory s neplatnými respektíve falošnými certifikátmi. Ide o respirátory, ktoré sú dovážané z tretích krajín (napríklad z Číny). Upozornenia na tieto certifikáty (vydané osobou, ktorá nie je notifikovaná na ich posudzovanie) sú aj na európskej stránke Europen Safety Federation. Čo všetko musí takýto respirátor spĺňať, aby vyhovoval legislatívnym požiadavkám, ktoré sú naň kladené a zároveň poskytoval ochranu proti vážnemu poškodeniu zdravia, resp. smrti?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Národný inšpektorát práce
Právny stav od: 4. 4. 2020

Lehoty týkajúce sa kontrol pracovných prostriedkov (vrátane úradných skúšok a odborných prehliadok a skúšok) spočívajú (neplynú) počas trvania mimoriadneho stavu iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení; nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 6. 4. 2020

Najvýznamnejšie zmeny v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v období krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí: povinnosti zamestnávateľa, povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vykonávanie zdravotného dohľadu na pracoviskách pracovnou zdravotnou službou, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a ďalších (vrátane tlačív čestného vyhlásenia).

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 3. 4. 2020

S účinnosťou odo dňa 3. 4. 2020 nadobúdajú účinnosť viaceré zmeny zákonov, okrem iného aj zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorých prijatie je realizované vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v rámci Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019

Systémy automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla sa čoraz častejšie vyskytujú na súkromných parkoviskách obchodných centier alebo pri vstupoch do výrobných závodov. Aké povinnosti majú prevádzkovatelia týchto systémov v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Článok pomocou názorných obrázkov, fotografií, tabuliek a odborného textu popisuje ochranné prostriedky dýchacích orgánov, ich druhy, ako ich správne vybrať, nasadiť, používať, udržiavať, čistiť, dezinfikovať a likvidovať. Ako správne vykonať skúšku tesnosti. Tiež obsahuje informácie o filtroch, ich použití a údržbe.

Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR, Štátny požiarny dozor
Právny stav od: 1. 9. 2018

Aké sú najčastejšie príčiny požiaru v bytoch? Dbajte na opatrnosť pri varení, fajčení, manipulácii s otvoreným ohňom. Pravidelne udržujte elektroinštalácie a spotrebiče. Majte pod kontrolou seba a deti.

Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: Ministerstvo vnútra SR, Štátny požiarny dozor
Právny stav od: 1. 9. 2018

Medzi najčastejšie nedostatky patrí nevykonávanie kontroly dokumentácie požiarnej ochrany a preventívnych protipožiarnych prehliadok, realizácia stavebných úprav bez schválenia, zatarasené únikové cesty, nedostatky na požiarnych dverách, nefunkčné či nedostupné požiarne zariadenia, nefunkčné núdzové osvetlenie či problémy s dojazdom hasičskej techniky k prípadnému požiaru.

Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Bezpečnostný manažér musí na základe analýzy chráneného objektu vedieť, aké opatrenia je vhodné pre ochranu chráneného objektu použiť. Prvotným krokom je identifikácia aktív a následne realizácia procesu manažérstva rizík. Riziká musí identifikovať, analyzovať, riadiť a navrhovať adekvátne opatrenia na riziká a monitorovať ich stav. Mal by vedieť okrem technických špecifikácií zhodnotiť aj ekonomickú výhodnosť navrhovaných opatrení. V niektorých prípadoch je vhodnejšie investovať do poistenia ako do zabezpečenia objektu technickými prostriedkami alebo fyzickou ochranou.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 2. 1. 2016
Právny stav do: 2. 4. 2020

Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov v rozsahu ust. § 7 ods. 1 až ods. 4 zákona o BOZP (o.i. oboznámenie s právnymi predpismi a zásadami, s existenciou nebezpečenstva a ohrozením a dosahmi daného stavu, so zákazom vstupu do priestorov). 

...

Partner