Vyhľadávanie > Odborné články
554 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 25. 9. 2020

Sumarizuje pre vás hlavné ekonomické opatrenia, finančné opatrenia, informácie z oblastí daní, miezd, personalistiky, sociálnych dávok a súvisiacu legislatívu.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 24. 9. 2020
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 10. 2020

Od 1. 10. 2020 sa rozšíri zoznam látok, zmesí a pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity, budú účinné nové, prísnejšie limity technických smerných hodnôt (TSH) pre osem karcinogénov v pracovnom ovzduší a ich anorganické zlúčeniny.

Dátum publikácie: 23. 9. 2020
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 10. 2020

Sú vaši zamestnanci vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou chemického faktora pri práci? Novela účinná od 1. 10. 2020 so sebou prináša niektoré zmeny (zrušenie povinnosti predkladať prevádzkový poriadok na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, zmeny v expozičných limitoch pre niektoré látky a nové limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší).

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 30. 6. 2020

Postupne sa do praxe dostávajú jednotlivé zákony, predpisy a vyhlášky súvisiace s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou. Sú však jednotné a navzájom terminologicky unifikované? Nadväzujú na seba, sú štruktúrované, vzájomne integrované a zrozumiteľné? Aplikujú požiadavky v oblasti minimálnych bezpečnostných opatrení v súlade so zavedenými medzinárodnými normami? Dodržiavajú jednotné názvoslovia, označovanie a číslovanie? Na tieto otázky sa pozrieme v rámcovom porovnaní bezpečnostných požiadaviek.

Dátum publikácie: 21. 9. 2020

Zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 s vysvetľujúcimi informáciami.

Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 4. 5. 2020

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom nie je dôležité, či je táto osoba občanom EÚ alebo nie. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov priznáva dotknutej osobe niekoľko práv, ktoré si môže uplatniť priamo u prevádzkovateľa (teda subjektu, ktorý jej osobné údaje spracúva): právo na prístup k údajom, na opravu, na vymazanie („na zabudnutie“), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 18. 9. 2020

ÚVZ SR v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike vydal  uvedené opatrenie, ktorým prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 18. 9. 2020

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 okrem stanovených výnimiek (nevzťahuje sa na návrat z krajiny uvedenej v Prílohe č. 1 a ďalšie výnimky v opatrení). V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020

Povinnosť v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby, ako aj povinnosť vypracovať dokumentáciu vzniká zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ktoré inštitúcie sú orgánmi krízového riadenia? Aké sú zmeny pre pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.