20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Najčastejšia požiadavka zákazníkov je prepojiť kamerový systém s alarmom, resp. s pohybovými čidlami – a najčastejšie realizovaná požiadavka je prepojenie kamerového systému na pult centrálnej ochrany.

Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môžu byť osobné údaje považované za obchodné tajomstvo spoločnosti? Aké spôsoby môže firma využiť na to, aby chránila údaje pred krádežou? Čo v prípade, ak si obchodný zástupca vzal so sebou celú databázu kontaktov? Na tieto, ako aj na iné otázky ponúka odpovede autor v krátkom a informatívnom článku.

Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Švec
Právny stav od: 1. 9. 2014

Čo je a čo nie je vyhradeným tlakovým technickým zariadením? Ktoré sú základné STN normy pre skupiny tlakových zariadení? Ako sa kontroluje stav bezpečnosti daného zariadenia? Čo musí spĺňať obsluha tlakového zariadenia a akú potrebujete prevádzkovú dokumentáciu? Odpovede na otázky nájdete v odbornom článku.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.

Žiadna organizácia neexistuje v environmentálnom vákuu. Môžu sa na ňu vzťahovať medzinárodné environmentálne dohody, zákonodarstvo a vyhlášky, finančné prostriedky (posudzovanie rizík pri pôžičkách zo strany bánk), postupy poisťovní (vyžadujú aktívne manažérstvo environmentálnych rizík), požiadavky zákazníkov, ktorí očakávajú správanie sa v duchu zodpovednosti za životné prostredie, požiadavky dodávateľov, ktorí očakávajú, že zmluvy spĺňajú environmentálne kritériá, požiadavky personálu a zamestnancov na zdravý pracovný environment.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Spoliehať sa v ochrane viac na živý alebo neživý faktor? Akú veľkú váhu v dileme bezpečnosti prisúdiť živému prvku (človek a jeho praktiky) a akú neživému (stroj – systém, proces, technológie). Cieľom článku je preto upozorniť na hlavné rozdiely medzi ľuďmi a strojmi.

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 2. 2. 2016

Bezpečnostný technik – mal by to byť odborník, ktorý má na starosti bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, považuje sa za „odborne spôsobilú osobu“, ktorá musí spĺňať špecifické podmienky, aby túto prácu mohol vykonávať. Na akých ľudí sa zameriava trh práce? Čo znamená byť dobrým človekom na danú prácu v danej spoločnosti? Ako správne vybrať odborne spôsobilú osobu? Určite sa firmy zaoberajú touto otázkou pri prijímaní nového člena, ktorý bude súčasťou ich kreativity a prosperity.

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Švec
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vedeli ste, že Dopravný podnik je akákoľvek fyzická osoba, akákoľvek právnická osoba, akékoľvek združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, alebo závislý od orgánu majúceho takúto subjektivitu, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou v prenájme alebo za úhradu, alebo na vlastný účet?

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ochrana pred povodňami sa týka všetkých – od jednotlivcov cez obce až po vlády a nie je možné ju zúžiť len na povinnosti úzkeho okruhu štátnych orgánov a organizácií. Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu v medzinárodných dohodách, v smernici Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík a v zákone o ochrane pred povodňami.

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa musia vykonávať preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja pokutu uloží do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

Partner