267 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 6. 7. 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám od pondelka 6. júla 2020. V zozname menej rizikových krajín sa už nebudú nachádzať Bulharsko a Čierna Hora. Zároveň sa tento zoznam rozšíri o Holandsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Írsko. Z krajín mimo Európskej únie sú to Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Čína.

Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 4. 7. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Dátum publikácie: 3. 7. 2020

Vývoj situácie je spracovaný na základe opatrení, usmernení hlavného hygienika SR a ďalších informácií podľa dátumu publikovania na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“), resp. Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“).

Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 1. 7. 2013

Čo vlastne rozumieme pod pojmom sledovanie spôsobilosti? Ide o plnenie určitých nariadení, úloh, ktoré má spoločnosť presne zadefinované v smernici BOZP. Zamestnanec (BOZP technik) je zodpovedný za vstupné školenia zamestnancov a je jeho povinnosťou oboznámiť nového zamestnanca so smernicou (základnými pravidlami spoločnosti).

Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019

Cieľom článku je informovať podnikateľov, kto si musí plniť povinnosti výrobcu obalov v dodavateľsko-odberateľskom reťazci, či je to výhradný dovozca, veľkoobchod, maloobchod, koncový odberateľ...

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 9. 4. 2020

V úvode auditu sa najskôr rozanalyzuje celková činnosť spoločnosti, ako aj priestory, v ktorých sa vykonáva. Ciele auditu je preveriť spoločnosť z hľadiska legislatívnych požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia – odpadového hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania, ochrany ovzdušia.

Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 1. 7. 2020

ÚVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v SR a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok a uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa hromadných podujatí vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. ÚVZ SR zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok, prevádzok poskytujúcich služby a organizátorom hromadných podujatí povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Dátum publikácie: 23. 6. 2020

Zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 s vysvetľujúcimi informáciami.

Dátum publikácie: 23. 6. 2020

Súbor bezpečnostných opatrení pre organizácie na zabezpečenie kontinuity pri poskytovaní tovarov a služieb a zároveň na ochranu a zmiernenie následkov šírenia vírusu v pracovnom prostredí v organizáciách.

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 1. 1. 2019

Súčasťou školenia o ochrane pred požiarmi je okrem iného aj oboznámenie sa s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu. Je to dôležitá informácia, aby v prípade vzniku požiaru vedeli zamestnanci vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru a prispeli tak k samotnému zdolaniu požiaru. Vedieť, kde sa nachádza hlavný vypínač elektrickej energie, uzáver vody, plynu a iných dôležitých rozvodov – je nutné nielen z hľadiska ochrany pred požiarmi. Treba si uvedomiť, že táto vedomosť zamestnancov je základným predpokladom úspešného zvládnutia akejkoľvek mimoriadnej udalosti, ktorá môže nastať v subjekte.

...

Partner